piątek, 20 lutego 2015

AMD Catalyst/Nvidia: build v3 [Pol/Eng]

Udostępniłem sterowniki AMD Catalyst 14.12 [oznaczenie Developerskie 14.50.1] oraz "testowe" AMD Catalyst 14.41 [oznaczenie Developerskie 14.41] build v3. Jak zawsze sterowniki poddaje optymalizacji [część otwarta sterownika], co oznacza lepsze dostosowanie budowanego modułu do architektury [CPU], na jakiej sterownik jest instalowany.

I released AMD Catalyst 14.12 drivers [developer version 14.50.1] and "test" AMD Catalyst 14.41 [developer version 14.41] build v3. As always, drivers is subjected optimize [part of the open driver], which means better of alignment of module under being built onto the architecture [CPU], on which the driver is installed.

Ponadto udostępniłem także build v3 sterowników Nvidii: 346.35 oraz 340.76. Przesłanką wydania kolejnego buildu wskazanych sterowników AMD oraz Nvidii była konieczność ich dostosowania do najnowszych udostępnionych kerneli v34.0 bazujących na Linux-3.19.0. Niestety wymienieni producenci sterowników standardowo nie zapewniają wsparcia dla kerneli opartych o najnowsze źródła Linux-3.19.x.

In addition, I also released v3 build Nvidia drivers: 346.35 and 340.76. The rationale for a subsequent build to designated drivers, AMD and Nvidia was the need to adapt them to the latest available kernel based on Linux v34.0-3.19.0. Unfortunately, producers of these drivers do not provide support for kernel based on the latest source Linux-3.19.x.


Pozdrawiam/Regards