poniedziałek, 23 marca 2015

Kernele v34.2 Premium i Standard [Linux-3.19.2]/Premium and Standard Kernels v34.2 - based on Linux 3.19.2 [Pol/Eng]

Udostępniam kernele w wersji v34.2 Premium, a zatem i7, i7-pro, brazos i brazos-pro oraz Standard, tj. K8 oraz atom oparte o Linux-3.19.2. Te wersje odmiennie od wcześniejszych wersji mają wdrożony "zegar" HZ=300, zamiast HZ=500. Udało mi się uzyskać wyższą "przepustowość" kernela przy zachowaniu wysokiej responsywności - proszę o ewentualne Wasze uwagi co do różnicy HZ=500 vs HZ=300.

I released a new version of my kernels v34.2 Premium Kernels - i7, i7-pro, brazos i brazos-pro and Standard, ie. K8 and atom based on Linux 3.19.2. In these versions differently from earlier versions have implemented the "clock" HZ=300, instead of HZ=500. I was able to get a higher "bandwidth" kernel, while maintaining high responsiveness - please any your comments about the difference HZ = 500 vs HZ = 300.

Kernele te w mają aktywowany standardowy model kolejkowania I/O, oparty o schedulery: CFQ [jako domyślny], deadline oraz noop. Jednakże od NeteXt'73 od wersji v.0.8.48 istnieje możliwość aktywowania mechanizmu kolejkowania I/O zwanego blk-mq. To nowy mechanizm zapewniający bardzo wysoką wydajność i responsywność systemu oraz operacji dyskowych. Dodatkowo zapewniający bardzo wysoką skalowalność.

These kernels have activated the standard model of queuing I/O, based on Schedulers: CFQ [as default], deadline and noop. However, since NeteXt'73 version v.0.8.48 you can activate a mechanism for queuing I/O called blk-mq. This is a new mechanism, that ensures a very high efficiency and responsiveness of the system and disk operations. In addition, providing a very high scalability.

Ponadto w tej wersji kerneli v34.2 [podobnie jak w wersji v34.0 i v34.1] wprowadziłem zmiany w źródłach sterowników efi-bgrt oraz i8042 Intel_rapl. W tych przypadkach zmodyfikowałem proces zgłoszenia ewentualnych błędów, czy raczej zgłoszeń z poziomu error na warning, a także zmieniłem sposób raportowania "błędów", czy bardziej pewnych niezgodności lub braków funkcjonalności [sprzętu] w sterowniku ACPI 5.0+ pcc [Platform Communication Channel Driver] oraz w dość irytującym użytkowników niektórych platform z Intelem icore [i3, i5, i7], tj. Intel FIFO underrun error. Wprowadzone zmiany skutkują możliwością identyfikacji ewentualnych istotnych zgłoszeń w logach systemowych [demesg, kern.log], a jednocześnie nie wyświetlają w moim przekonaniu zbędnych komunikatów w trakcie startu systemu.

In addition, in this version of the kernels v34.2 [similarly as in the version v34.0 and v34.1] I introduced changes in the sources of drivers efi-bgrti8042 and Intel_rapl as well as in ACPI driver 5.0+ PCC [Platform Communication Channel Driver] and quite annoying users on some platforms with Intel Icore [i3, i5, i7], ie. Intel FIFO underrun error. Introduced changes changes allow to identify any relevant entries in the system logs [demesg, kern.log], and at the same time do not appear in my opinion, unnecessary messages during boot.

O innych zmianach w źródłach możemy się dowiedzieć studiując ten link - git.kernel.orgKernele zbudowałem w oparciu o gcc version 4.9.3 20150311 (eXt73-build_v4.1).

The other changes in the sources we learn by studying this link - git.kernel.org. Kernels built based on gcc version 4.9.3 20150311 (eXt73-build_v4.1).


Uwaga - w przypadku [innych niż dostarczane z NeteXt'73] sterowników Nvidii oraz AMD [Catalyst] będą występowały problemy - proszę przeinstalować sterowniki do udostępnionych w ramach NeteXt'73 do wersji minimum: build v3.

Ponadto proszę pamiętać o usuwaniu starych wersji kerneli [przez narzedzie w NeteXt'73 - Deinstalator > Usuń kernel > wersja kernela] - pozostawiamy co najwyżej 3 wersje, a minim zawsze 2.

Attention - in the case of the Nvidia or AMD [Catalyst] [other than those supplied with a NeteXt'73] drivers you will have a troubles - please reinstall the drivers made available under NeteXt'73 to version minimum: build v3.

In addition, please keep in mind about deleting the old version of the kernels [the tool in NeteXt'73 - Uninstaller > Delete kernel > kernel version] - leave at most 3 versions, and always at least 2.

Pozdrawiam/Regards