piątek, 19 lutego 2016

Sterowniki Nvidia/Nvidia drivers [Pol/Eng]

Udostępniłem nowe buildy sterowników Nvidii:
  • nvidia-361_361.28-ext73-build-v3
  • nvidia-358_358.16-ext73-build-v5
  • nvidia-352_352.79-ext73-build-v3
Obecnie wszystkie buildy sterowników są dostosowane do Nvidia Optimus - tu w ramach dostarczanego przez nasz mechanizmy Bumblebee/Primusrun. Ponadto każda z wersji sterownika została prze mnie zoptymalizowana, co skutkuje wyższą o ok 2 % wydajnością oraz przede wszystkim brakiem "zatykania" sie sterownika, co objawiało sie "haczeniem" w niektórych miejscach określonych gier/benchmarków. O ile sterowniki instalowane dla Optimusa maja jeszcze aktywowane dodatkowe funkcjonalność, o tyle sterowniki dla Desktopów niedługo otrzymają nowe ficzery, np podkręcanie, czy przedefiniowane działanie w określonych warunkach = wyższa moc dla komputerów Desktop + możliwość overclockingu.

Uwaga do wersji kernela v44.2 w linii K8 istniał błąd uniemożliwiający prawidłowe działanie Nvidia Optimus na niektórych konfiguracjach. Obecnie od wersji v44.2 juz wszystko działa prawidłowo. 


I released a new build of Nvidia drivers:
  • nvidia-361_361.28-ext73-build-v3
  • nvidia-358_358.16-ext73-build-v5
  • nvidia-352_352.79-ext73-build-v3
Currently, all builds drivers are adapted to Nvidia Optimus - here in the framework provided by mechanisms Bumblebee/Primusrun. In addition, each version of the driver is optimized by me, which resulting in higher performance by about 2% and above all,  the lack of "choking" the driver, resulting in a "hooking" some places in certain games/benchmarks. While the drivers installed for Optimus have enabled additional functionality, whereas drivers for Desktop will soon receive a new ficzer, such as overclocking, or re-targeted action in certain conditions = higher power for computers Desktop + possibility of overclocking.

Attention to the kernel in version v44.2 in a line K8 there was a bug that prevented proper operation of Nvidia Optimus for some configurations. Currently in the version v44.2 already everything is working properly.

Pozdrawiam/Regards