sobota, 25 września 2021

Kernel v93.19 [Linux-5.13.19], Mesa 21.2.2, Gcc 11.2.1

  Udostępniliśmy nowe kernele z linii v93 - ostatni build z tej serii - bazujące na źródłach Linux-5.13 - obecna wersja v93.19 [Linux-5.13.19] + dodatkowe patche, w tym:

 1. Futex2 v5 - znacząco poprawia działanie pod Linuksem np. gier Windowsowych [przez Proton - polecam wersje Experimental].
 2. Multigenerational LRU v7 - znacząca redukcja obciążenia procesora przy zarządzaniu pamięcią w sytuacji jej zapełnienia. Framework ten pozwala na znacząco lepsze wykorzystanie jej zasobów.
 3. ZSTD - zestaw patchy zapewniający lepszą kompresje kernela przy udziale tej technologi.
 4. Bluetooth ASUS ROG 2021 np. Zephyrus [chipy Mediatek] -  mój patch zapewniający działanie Bluetooth na najnowszych maszynach Asusa z rodziny ROG na 2021 rok. Przesłałem patch do akceptacji, ale prawdopodobnie dopiero pojawi się w nowych kernelach standardowo za 6 miesięcy - najwcześniej źródła Linux5.16.x. W tym czasie nasze kernele zapewniać będą juz pełne wsparcie.
 5. Nowy zegar przerwań kernela - 125 Hz. To moje rozwiązanie zapewnia bardzo wysoką wydajność - w tym w grach, zarówno natywnych, jak i Windowsowych i uruchamianych przez Protona/Wine. Udało mi sie po mimo tak niskiej wartości zegara zapewnić bardzo wysoką responsywność systemu - co widać na załączonym filmiku.
 6. Zapisywanie MSR - patch ten umożliwia modyfikowanie tzw. Model-Specific Register, a on z koli pozwala np na aktywowanie CPU Turbo, tam gdzie producenci to wyłączyli permanentnie - np. spora część laptopów Lenovo z procesorami Intel.
 7. CPU Intel - Turbo - obecnie w kernelu wprowadzono ograniczenia polegające na tym, że jeśli producent laptopa wyłączy Turbo globalnie, standardowy kernel nie pozwoli go włączyć użytkownikowi. Napisałem patch, który pozwala cieszyć sie pełną mocą procesora na procesorach Intela, niezależnie od sztucznych ograniczeń.
 8. Optymalizacja kompresji - ponad ZSTD, dodałem patche poprawiające wykorzystanie kompresji LZ4, GZIP, XZ.
 9. Lepsze optymalizacje - zarówno w konfiguracji, jak i procesie kompilacji kernela.
 10. Gcc 11.2.1 - kernel zoptymalizowany i kompilowany przy udziale najnowszej wersji kompilatora Gcc.
 11. Szereg innych dodatkowych patchy dotyczących: błędów ACPI, pracy USB, błędów psmouse, EFI, etc.

Od tej wersji do 31.12.2021 wersji kernele Premium udostępniamy nieodpłatnie.


Konieczne jest podanie kodu dostępu: netext73@forfree@netext73


Na teraz rozwijane są następujące kernele Premium [poprzednie można pobrać w starszej wersji]:

Intel:
 1. Tigerlake - linia kerneli dla procesorów z tej linii kodowej.
 2. Kabylake-8th - dla Skylake, Kaby Lake oraz Kaby Lake 8th.
 3. Broadwell - dla linii Broadwell 
AMD:
 1. Ryzen 3 - dla linii opartej o architekturę ZEN 3.
 2. Ryzen 2 - dla linii opartej o architekturę ZEN 2.
 3. Ryzen - dla linii opartej o architekturę ZEN.

We released new v93 kernels - the last build in this series - based on Linux-5.13 source - current version v93.19 [Linux-5.13.19] + additional patches, including:

 1. Futex2 v5 - significantly improves performance under Linux, for example Windows games [via Proton - I recommend the Experimental version].
 2. Multigenerational LRU v7 - Significant reduction of the CPU load in memory management when it is full. This framework allows for a significantly better use of its resources.
 3. ZSTD - a set of patches that provides better kernel compression with the participation of this technology.
 4. Bluetooth ASUS ROG 2021 eg Zephyrus [Mediatek chips] - my patch ensuring Bluetooth operation on the latest Asus machines from the ROG family for 2021. I have submitted the patch for approval, but it will probably be in new kernels in 6 months by default - Linux5.16.x sources at the earliest. During this time, our kernels will already provide full support.
 5. New kernel interrupt clock - 125 Hz - this solution of mine provides very high performance - including games, both native and Windows and run by Proton / Wine. Despite such a low clock value, I managed to ensure a very high responsiveness of the system - as you can see in the attached video.
 6. Saving MSR - this patch allows you to modify the so-called Model-Specific Register, and it allows, for example, to activate the CPU Turbo, where manufacturers have turned it off permanently - e.g. a large part of Lenovo laptops with Intel processors.
 7. Intel CPU - Turbo - currently there are restrictions in the kernel such that if a laptop manufacturer turns Turbo off globally, the standard kernel will not allow the user to turn it on. I wrote a patch that allows you to enjoy full processor power on Intel processors, regardless of artificial limitations.
 8. Compression optimization - over ZSTD, added patches to improve the use of LZ4, GZIP, XZ compression.
 9. Better optimizations - both in the configuration and in the kernel compilation process.
 10. Gcc 11.2.1 - kernel optimized and compiled with the latest version of the Gcc compiler.
 11. A number of other additional patches regarding: ACPI bugs, USB operation, psmouse bugs, EFI, etc.

From this version until December 31, 2021, we will provide the Premium kernels free of charge.


It is necessary to enter the access code: netext73@forfree@netext73


Intel:
 1. Tigerlake - a line of kernels for the processors in this code line.
 2. Kabylake-8th - for SkylakeKaby Lake oraz Kaby Lake 8th.
 3. Broadwell - for the Broadwell line,
AMD:
 1. Ryzen 3 - for the line based on the ZEN 3 architecture.
 2. Ryzen 2 - for the line based on the ZEN 2 architecture.
 3. Ryzen - for the line based on the ZEN architecture.
Ponadto zbudowaliśmy i udostępniliśmy najnowsze i zoptymalizowane wydania:

 1. Sterowników graficznych Mesa 21.2.2.
 2. Kompilatora Gcc 11.2.1.
 3. Szereg innych pakietów.
In addition, we have built and made available the latest and optimized releases:
 1. Mesa 21.2.2 graphics drivers.
 2. The Gcc compiler 11.2.1.
 3. A number of other packages.

Pozdrawiam/Regards

e X t 7 3