niedziela, 31 grudnia 2023

Kernel v106.5 [Linux-6.6.6], Mesa v23.3.2, Gcc 13.2.1, Nvidia 535 & 545

Udostępniliśmy nowe kernele z linii v106

Kernele bazują na źródłach Linux-5.13 - obecna wersja v106.5 [Linux-6.6.6] + dodatkowe patche, w tym:

 1. Futex2 [najnowsza wersja dev v3] - znacząco poprawia działanie pod Linuksem np. gier Windowsowych [pod Proton - polecam GE-Proton oraz najnowsze buildy VKD3D = vkd3d-proton].
 2. Multigenerational LRU v6 - znacząca redukcja obciążenia procesora przy zarządzaniu pamięcią w sytuacji jej zapełnienia. Framework ten pozwala na znacząco lepsze wykorzystanie jej zasobów.
 3. ZSTD - zestaw patchy zapewniający lepszą kompresje kernela przy udziale tej technologi.
 4. Scheduler procesora BORE (Burst-Oriented Response Enhancer)BORE (Burst-Oriented Response Enhancer) to ulepszone wersje CFS (Completely Fair Scheduler) i EEVDF (Earliest Ellibed Virtual Deadline First) Linux. Opracowany w celu utrzymania wysokiej wydajności tych harmonogramów, przy jednoczesnym zapewnieniu elastycznej reakcji na dane wejściowe użytkownika w możliwie najbardziej wszechstronnym scenariuszu obciążenia. Pozwala na znacznie szybsza reakcję sytemu na 'oczekiwania' użytkownika.
 5. Nowy zegar przerwań kernela - 250 Hz. Na teraz dałem standardowy zegar - współpracuje świetnie z schedulerami EEVDF oraz BORE. Pracuje jednak nad zegarem 200 HZ rozwiązanie zapewnia bardzo wysoką wydajność - w tym w grach, zarówno natywnych, jak i Windowsowych i uruchamianych przez Protona/Wine, przy jednocześnie bardzo wysokiej responsywności - to rozwiązanie może zadebiutuje w kolejnych buildach kerneli.
 6. Zapisywanie MSR - patch ten umożliwia modyfikowanie tzw. Model-Specific Register, a on z koli pozwala np na aktywowanie CPU Turbo, tam gdzie producenci to wyłączyli permanentnie - np. spora część laptopów Lenovo z procesorami Intel.
 7. CPU Intel - Turbo - obecnie w kernelu wprowadzono ograniczenia polegające na tym, że jeśli producent laptopa wyłączy Turbo globalnie, standardowy kernel nie pozwoli go włączyć użytkownikowi. Napisałem patch, który pozwala cieszyć sie pełną mocą procesora na procesorach Intela, niezależnie od sztucznych ograniczeń.
 8. Optymalizacja kompresji - ponad ZSTD, dodałem patche poprawiające wykorzystanie kompresji LZ4, GZIP, XZ.
 9. Lepsze optymalizacje - zarówno w konfiguracji, jak i procesie kompilacji kernela.
 10. LLVM/Clang v17.0.4 - Kernele optymalizowane są na poziom ie kompilacji przy użyciu tool-chain LLVM.
 11. Szereg innych dodatkowych patchy dotyczących: błędów ACPI, pracy USB, błędów psmouse, EFI, etc.

Nowe zoptymalizowane - otwarte sterowniki Mesa 3D - v23.3.2

na obecną chwilę jedynie dla Ubuntu [i pochodnych] w wersji 22.04 - jak zwykle 3 wersje:

Standard - od architektury c2d w górę,

Ryzen - od architektury ZEN1 [AMD Ryzen 1] w górę,

Haswell - od architektury Haswell [Intel] w górę.


Ponadto nowe i zoptymalizowane sterowniki Nvidii v535.xx oraz 545.xx, nowe zoptymalizowane Gcc 13.2.1, etc.Od tej wersji do 31.12.2021 wersji kernele Premium udostępniamy nieodpłatnie.


Konieczne jest podanie kodu dostępu: netext73@forfree@netext73


Na teraz rozwijane są następujące kernele Premium [poprzednie można pobrać w starszej wersji]:

Intel:
 1. Tigerlake - linia kerneli dla procesorów z tej linii kodowej.
 2. Kabylake-8th - dla SkylakeKaby Lake oraz Kaby Lake 8th.
 3. Broadwell - dla linii Broadwell 
AMD:
 1. Ryzen 3 - dla linii opartej o architekturę ZEN 3.
 2. Ryzen 2 - dla linii opartej o architekturę ZEN 2.
 3. Ryzen - dla linii opartej o architekturę ZEN.

We released new v106 kernels

Kernels based on Linux-5.13 source - current version v106.5 [Linux-6.6.6] + additional patches, including:

 1. Futex2 [najnowsza wersja dev v3] - - significantly improves operation under Linux, e.g. Windows games [under Proton - I recommend GE-Proton and the latest builds of VKD3D = vkd3d-proton].
 2. Multigenerational LRU v6 - significant reduction of CPU load when managing memory when it is full. This framework allows for significantly better use of its resources.
 3. ZSTD - a set of patches that provides better kernel compression with the participation of this technology.
 4. BORE (Burst-Oriented Response Enhancer) Processor Scheduler - BORE (Burst-Oriented Response Enhancer) is an enhanced version of CFS (Completely Fair Scheduler) and EEVDF (Earliest Ellibed Virtual Deadline First) Linux. Designed to maintain the high performance of these schedules while ensuring flexible response to user input in the most versatile workload scenario possible. It allows the system to respond much faster to the user's 'expectations'.
 5. New kernel interrupt clock - 250 Hz - for now, I have used a standard clock - it works great with the EEVDF and BORE schedulers. However, I am working on a 200 HZ clock, the solution ensures very high performance - including in games, both native and Windows and run by Proton/Wine, with very high responsiveness - this solution may debut in subsequent kernel builds.
 6. Saving MSR - this patch allows you to modify the so-called Model-Specific Register, and it allows, for example, to activate the CPU Turbo, where manufacturers have turned it off permanently - e.g. a large part of Lenovo laptops with Intel processors.
 7. Intel CPU - Turbo - currently there are restrictions in the kernel such that if a laptop manufacturer turns Turbo off globally, the standard kernel will not allow the user to turn it on. I wrote a patch that allows you to enjoy full processor power on Intel processors, regardless of artificial limitations.
 8. Compression optimization - over ZSTD, added patches to improve the use of LZ4, GZIP, XZ compression.
 9. Better optimizations - both in the configuration and in the kernel compilation process.
 10. LLVM/Clang v17.0.4 - Kernels are optimized at the compilation level using the LLVM tool-chain.
 11. A number of other additional patches regarding: ACPI bugs, USB operation, psmouse bugs, EFI, etc.

New optimized - open Mesa 3D drivers - v23.3.2

Currently only for Ubuntu [and derivatives] version 22.04 - as usual, 3 versions:

Standard - from c2d architecture upwards,

Ryzen - from ZEN1 architecture [AMD Ryzen 1] upwards,

Haswell - From the Haswell [Intel] architecture onwards.


In addition, new and optimized Nvidia v535.xx and 545.xx drivers, new optimized Gcc 13.2.1, etc.

From this version until December 31, 2021, we will provide the Premium kernels free of charge.


It is necessary to enter the access code: netext73@forfree@netext73


Intel:
 1. Tigerlake - a line of kernels for the processors in this code line.
 2. Kabylake-8th - for SkylakeKaby Lake oraz Kaby Lake 8th.
 3. Broadwell - for the Broadwell line,
AMD:
 1. Ryzen 3 - for the line based on the ZEN 3 architecture.
 2. Ryzen 2 - for the line based on the ZEN 2 architecture.
 3. Ryzen - for the line based on the ZEN architecture.
Pozdrawiam/Regards

e X t 7 3