piątek, 7 listopada 2014

APM v3.9 - NeteXt'73 v0.8.16 [Pol/Eng]

Udostępniłem nową wersje mojego skryptu APM v3.9 zarządzania poziomem zużycia energii oraz wydajnością. Nowa wersja APM jest integralną częścią NeteXt'73 w wersji 0.8.16. Tu do podstawowych zmian na poziomie APM zaliczyć możemy modyfikacje ustawień zarządzania zużyciem energii dysków HDD/SSD:
  1. W przypadku pracy na zasilaniu sieciowym AC - dyski otrzymują pełną moc, nie parkują głowicy [w przypadku dysków talerzowych] i nie wchodzą w tryb oszczędzania energii. Testy wykazały, że jest to doskonałe rozwiązanie nie tylko w przypadku dużego obciążenia komputera [krótszy czas dostępu/wyższe transfery], ale także w trybie idle - temperatury systemu spadają, gdyż dysk równomiernie wiruje bez częstych spadków i rozruchów, co generuje wyższą temperaturę.
  2. W przypadku działania na baterii jeszcze zaostrzyłem reguły oszczędzania energii - w tej wersji APM dyski pozostają nieaktywne dłużej, co skutkuje odczuwalnym - w szczególności dla posiadaczy dysków HDD [talerzowych] spadkiem zużycia energii. Przykładowo na moim X370 z AMD APU E-350 w trybie idle spadki sięgają nawet 10 % na korzyść nowego rozwiązania w stosunku do APM 3.8.

I released a new version of my script APM v3.9 - management of energy consumption and performance. The new version of the APM is an integral part of NeteXt 73 in the version 0.8.16. To changes in the level of APM we can include - modifications in power management settings for HDD/SSD:
  1. If you are working on AC power - drives are receiving full power, do not park heads [in the case of HDD drives] and do not come into the power saving mode. Tests have shown that this is the perfect solution not only for high load PC [shorter access time/higher transfers], but also in idle mode - system temperature are falling steadily - disk is spinning without frequent turn off and starts (which generates a higher temperature).
  2. In the case of battery, I has tightened rules of energy conservation - in this version of the APM drives are inactive longer, which results in noticeable decrease in energy consumption - especially for owners of HDD discs. For example, on my X370 with AMD E-350 APU in idle mode, declines in energy consumption is reaching even 10% in favor of the new solution in relation to the APM 3.8.

Pozdrawiam/Regards