środa, 19 listopada 2014

APM v4.0 - NeteXt'73 v0.8.18 [Pol/Eng]

Udostępniłem nową wersje mojego skryptu APM v4.0 zarządzania poziomem zużycia energii oraz wydajnością. Nowa wersja APM jest integralną częścią NeteXt'73 w wersji 0.8.18. Tu do podstawowych zmian na poziomie APM zaliczyć możemy:
  1. W przypadku działania na baterii przywróciłem reguły oszczędzania energii [określające parkowanie głowicy HDD] do wersji z APM 3.8. Niestety część aplikacji takich jak FireFox, Chrome zbyt często odwołują się do dysków. W przypadku użytkowania tych aplikacji skutkuje to "cykadą", tj. szybkim parkowaniem i praktycznie niezwłocznym "podnoszeniem" głowicy. Oczywiście nie wpływa to dobrze na pracę dysku [nota bene ustawienia stosowane standardowo w Ubuntu w znaczący sposób mogą obniżyć czas bezawaryjnej ich pracy].
  2. Drugą ważną zmiana jest dodanie nowej funkcjonalności, tj. opcji włączania/wyłączania trybu Turbo Boost dla Procesorów Intela [icore - i3, i5, i7]. Tu użytkownik ma możliwość decydowania, czy CPU będzie w czasie pracy na baterii wykorzystywał w/w tryb, celem uzyskania maksymalnej mocy, czy też celem oszczędzania energii osiągnie jedynie maksymalny standardowy zegar.

I released a new version of my script APM v4.0 - management of energy consumption and performance. The new version of the APM is an integral part of NeteXt 73 in the version 0.8.18. To changes in the level of APM we can include:
  1. In the case of battery I have restored power saving rules [determining parking HDD heads] to these from version APM 3.8. Unfortunately, some applications such as FireFox, Chrome too often refer to disks. In the case of the use of these applications that results a "cicada", ie. fast parking and practically immediate "lifting" of the head. Of course, this does not affect well to the hard disk work [nota bene settings used by default in Ubuntu can significantly reduce the time to product failure].
  2. The second major change is the addition of new functionality, ie. option enable/disable Turbo Boost mode for Intel CPUs [Core - i3, i5, i7]. Here you have the opportunity to decide whether the CPU in operating on the battery will be used this mode in order to obtain maximum power, or for purpose power saving reaches only a maximum standard clock.
Pozdrawiam/Regards