czwartek, 11 grudnia 2014

Catalyst 14.12 [Dev 14.50.1] build v2 [Pol/Eng] - update

Udostępniłem Catalysty 14.12 [oznaczenie Developerskie 14.50.1] build v2. Jak zawsze sterowniki poddaje optymalizacji [cześć otwarta sterownika], co oznacza lepsze dostosowanie budowanego modułu do architektury [CPU], na jakiej sterownik jest instalowany. Dodałem także wsparcie dla IOMMU na procesorach Intela [na AMD włączone standardowo]. Stertownik jest kompatybilny z Ubuntu [i pochodnymi] od wersji 14.04 w górę. Ta wersja sterownika wspiera już vdpau, a zatem pozwala na znacznie szersze wsparcie VA-API niż stosowane w poprzednich wersjach XvBA. Tu po aktywacji wsparcia sprzętowego w przeglądarkach, np. chrome/chromium, mamy pełne sprzętowe dekodowanie i kodowanie video, np. flash, WebM/VP9.

Ps. build v2 już bezproblemowo współpracuje z wine [konflikt na poziomie OpenCL1]. Zmieniłem tu reguły narzucone przez AMD i nie pojawi się konflikt. Proszę jednak zachować kolejność instalacji: najpierw wine, a kolejno Catalysty 14.12.


I released my build v2 of Catalyst 14.12 driver [developer version 14.50.1]. As always, drivers is subjected optimize [part of the open driver], which means better of alignment of module under being built onto the architecture [CPU], on which the driver is installed. I also added a support for IOMMU on Intel processors [AMD enabled by default]. Driver is compatibility with Ubuntu [and derivatives] from 14.04 version up. This version of the driver already supports VDPAU, and thus allows for a much broader support than the VA-API used in previous versions XvBA. Here, if we activated a hardware support in browsers, eg. Chrome/chromium, we have a full hardware video decoding and encoding, eg. Flash WebM/VP9.

Ps. build v2 already works seamlessly with wine [conflict at OpenCL1]. Here I was changed the rules imposed by the AMD and there is no conflict. However, please keep installation sequence: first wine and subsequently Catalyst 14.12.

Pozdrawiam/Regards