niedziela, 4 stycznia 2015

Kernele Premium v33.1 [Linux-3.18.1]/Premium Kernels v33.1 - based on Linux 3.18.1 [Pol/Eng]

Udostępniam kernele w wersji v33.1 Premium, a zatem i7, i7-pro, brazos i brazos-pro oparte o Linux-3.18.1. Te wersje podobnie jak wcześniejsze, także mają wdrożony "zegar" HZ=500. W tych kernelach wyłączyłem na ten moment wsparcie dla systemu plików AuFS - pradopodobnie aktywuje w kolejnych wersjach z linii v33.x. Kernele te jeszcze głębiej zostały dopasowane do architektur na jakie są przeznaczone - m.in. poprzez zmiany w konfiguracji poszczególnych linii. O innych zmianach [bardzo wielu poprawkach] w źródłach możemy się dowiedzieć studiując ten link - git.kernel.orgKernele zbudowałem w oparciu o gcc (eXt73-build_v1.5) 4.9.3 20141231 (prerelease).

Uwaga - w przypadku sterowników Nvidii będą występowały problemy - Nvidia nie dostosowała sterowników do nowych kerneli Linux-3.18.x. Będę stopniowo udostępniał zmodyfikowane wersje sterowników [zawierające odpowiedni patch]. Obecnie już podmieniłem sterowniki 346.22 i w kolejnych dniach udostępnię następne.

Ponadto mogą występować problemy w przypadku stosowania sterownika iwlwifi Intela - cóż intel po raz kolejny pokazał "klasę" i sterowniki mają problemy z połączeniem z AP po wybudzeniu z uśpienia.


I released a new version of my kernels v33.1 Premium Kernels - i7, i7-pro, brazos i brazos-pro, based on Linux 3.18.1. In these versions as in the previous, I also have implemented the "clock" HZ=500. In these kernels at these moment, I turned off the file system support for aufs - arguably activates in future versions of the line v33.x. These kernels are deeper tailored to architectures which they are assigned - Including through changes in the configuration of the individual lines. The other changes [very many amendments] in the sources we learn by studying this link - git.kernel.org. Kernels built based on gcc (eXt73-build_v1.5) 4.9.3 20141231 (prerelease).

Attention - in the case of the Nvidia drivers you will have a troubles - Nvidia drivers have not were adapted to the new Linux kernels 3.18.x. I will gradually make available the modified drivers [containing the appropriate patch]. Already today I swapped drivers 346.22 and the following days I will share next versions.

In addition, problems can occur when using Intel iwlwifi driver - intel once again showed a 'class' and drivers have problems connecting to the AP after resuming from sleep mode.
Pozdrawiam/Regards