niedziela, 8 lutego 2015

Kernele Premium v33.5 [Linux-3.18.5]/Premium Kernels v33.5 - based on Linux 3.18.5 [Pol/Eng]

Udostępniam kernele w wersji v33.5 Premium, a zatem i7, i7-pro, brazos i brazos-pro oparte o Linux-3.18.5. Te wersje odmiennie od wcześniejszych wersji mają wdrożony "zegar" HZ=300, zamiast HZ=500. Udało mi się uzyskać wyższą "przepustowość" kernela przy zachowaniu wysokiej responsywności - proszę o ewentualne Wasze uwagi co do różnicy HZ=500 vs HZ=300. O innych zmianach w źródłach możemy się dowiedzieć studiując ten link - git.kernel.orgKernele zbudowałem w oparciu o gcc (eXt73-build_v3.3) 4.9.3 20150204 (prerelease).


Uwaga - w przypadku [innych niż dostarczane z NeteXt'73] sterowników Nvidii będą występowały problemy - Nvidia nie dostosowała sterowników do nowych kerneli Linux-3.18.x. 

Ponadto proszę pamiętać o usuwaniu starych wersji kerneli [przez narzedzie w NeteXt'73 - Deinstalator > Usuń kernel > wersja kernela] - pozostawiamy co najwyżej 3 wersje, a minim zawsze 2.


I released a new version of my kernels v33.5 Premium Kernels - i7, i7-pro, brazos i brazos-pro, based on Linux 3.18.5. In these versions differently from earlier versions have implemented the "clock" HZ=300, instead of HZ=500. I was able to get a higher "bandwidth" kernel, while maintaining high responsiveness - please any your comments about the difference HZ = 500 vs HZ = 300. The other changes in the sources we learn by studying this link - git.kernel.org. Kernels built based on gcc (eXt73-build_v3.3) 4.9.3 20150204 (prerelease).

Attention - in the case of the Nvidia [other than those supplied with a NeteXt'73] drivers you will have a troubles - Nvidia drivers do not adapt to the new Linux kernels 3.18.x.

In addition, please keep in mind about deleting the old version of the kernels [the tool in NeteXt'73 - Uninstaller > Delete kernel > kernel version] - leave at most 3 versions, and always at least 2.

Pozdrawiam/Regards