poniedziałek, 16 lutego 2015

Kernele v33.7 Premium i Standard [Linux-3.18.7]/Premium and Standard Kernels v33.7 - based on Linux 3.18.7 [Pol/Eng]

Udostępniam kernele w wersji v33.7 Premium, a zatem i7, i7-pro, brazos i brazos-pro oraz Standard, tj. K8 oraz atom oparte o Linux-3.18.7. Te wersje odmiennie od wcześniejszych wersji mają wdrożony "zegar" HZ=300, zamiast HZ=500. Udało mi się uzyskać wyższą "przepustowość" kernela przy zachowaniu wysokiej responsywności - proszę o ewentualne Wasze uwagi co do różnicy HZ=500 vs HZ=300.

I released a new version of my kernels v33.7 Premium Kernels - i7, i7-pro, brazos i brazos-pro and Standard, ie. K8 and atom based on Linux 3.18.7. In these versions differently from earlier versions have implemented the "clock" HZ=300, instead of HZ=500. I was able to get a higher "bandwidth" kernel, while maintaining high responsiveness - please any your comments about the difference HZ = 500 vs HZ = 300.


Kernele te w mają aktywowany standardowy model kolejkowania I/O, oparty o schedulery: CFQ [jako domyślny], deadline oraz noop. Jednakże od NeteXt'73 w wersji v.0.8.48 istnieje możliwość aktywowania mechanizmu kolejkowania I/O zwanego blk-mq. To nowy mechanizm zapewniający bardzo wysoką wydajność i responsywność systemu oraz operacji dyskowych. Dodatkowo zapewniający bardzo wysoką skalowalność:

These kernels have activated the standard model of queuing I/O, based on Schedulers: CFQ [as default], deadline and noop. However, since NeteXt'73 version v.0.8.48 you can activate a mechanism for queuing I/O called blk-mq. This is a new mechanism, that ensures a very high efficiency and responsiveness of the system and disk operations. In addition, providing a very high scalability:


Ponadto w tej wersji kerneli v33.7 wprowadziłem zmiany w źródłach sterowników efi-bgrt oraz i8042. W tych przypadkach zmodyfikowałem proces zgłoszenia ewentualnych błędów, czy raczej zgłoszeń z poziomu error na warning, co skutkuje możliwością ich identyfikacji [demesg, kern.log], a jednocześnie nie wyświetla w moim przekonaniu zbędnych komunikatów w trakcie startu systemu.

In addition, in this version of the kernels v33.7 I introduced changes in the sources of drivers efi-bgrt and i8042. In these cases, I have modified the notification process of any errors or rather submissions, from error level to warning level, resulting in the possibility of their identification [demesg, kern.log] and at the same time does not show in my opinion, unnecessary messages during boot.


O innych zmianach w źródłach możemy się dowiedzieć studiując ten link - git.kernel.orgKernele zbudowałem w oparciu o gcc (eXt73-build_v3.5) 4.9.3 20150211 (prerelease).

The other changes in the sources we learn by studying this link - git.kernel.org. Kernels built based on gcc (eXt73-build_v3.5) 4.9.3 20150211 (prerelease).


Uwaga - w przypadku [innych niż dostarczane z NeteXt'73] sterowników Nvidii będą występowały problemy - Nvidia nie dostosowała sterowników do nowych kerneli Linux-3.18.x. 

Ponadto proszę pamiętać o usuwaniu starych wersji kerneli [przez narzedzie w NeteXt'73 - Deinstalator > Usuń kernel > wersja kernela] - pozostawiamy co najwyżej 3 wersje, a minim zawsze 2.

Attention - in the case of the Nvidia [other than those supplied with a NeteXt'73] drivers you will have a troubles - Nvidia drivers do not adapt to the new Linux kernels 3.18.x.

In addition, please keep in mind about deleting the old version of the kernels [the tool in NeteXt'73 - Uninstaller > Delete kernel > kernel version] - leave at most 3 versions, and always at least 2.

Pozdrawiam/Regards