piątek, 17 kwietnia 2015

APM 5.0 [Pol/Eng]

Jak juz wielu z was zapewne zauważyło, udostępniliśmy nową wersje mechanizmu zarządzania zasilaniem i wydajnością APM 5.0. Obecnie ta wersja APM, składa się z dwóch "podwersji", tj. wersji dla Ubuntu/Kubuntu i pochodnych od 12.04 do 14.10 oraz specjalnej wersji dla 15.04 i kolejnych.

As already many of you probably noticed, we have provided a new version of the power management mechanism and performance APM 5.0. Currently, this version of the APM consists of two "subversion", ie. the version for Ubuntu / Kubuntu and derivatives from 12.04 to 14.10 and a special version for 15.04 and the next ones.

Zatem, wersja dla 12.04 - 14.10, nie rożni się od poprzednich wiele, oprócz zarządzania hibernacją i dodaniu modułu sterowania podświetlaniem - co szczególnie przydatne jest w Ubuntu i tych zgodnych z nim dystrybucjach, bazujących na GNOME/Gtk. Te bowiem w przeciwieństwie do Kubuntu nie mają tak zaawansowanych systemów sterownia zasilaniem. Ta wersja nadal bazuje na "szkielecie" pm-utils.

Thus, version 12.04 - 14.10, does not differ much from the previous, except for hibernation management and backlight control module is added - which is particularly useful in Ubuntu and distributions consistent with it - based on the GNOME / Gtk. These, in contrast to Kubuntu does not have such advanced power control systems. This version is still based on a "skeleton" pm-utils.

Znacznie głębsze, w zasadzie rewolucyjne zmiany wprowadziłem do wersji APM dla Ubuntu/Kubuntu 15.04 i kolejnych ... w zasadzie jest to APM praktycznie napisany od nowa. Tu już całkowicie usunąłem zależności od pm-utils i w połączeniu z modułem sterownia w NeteXt'73, nowy APM jest już całkowicie samodzielnym bytem, na który składają się sterujące jego pracą: skrypty, reguły udev oraz usługi napisane dla systemd. Ta wersja przewiduje w zasadzie wszelkie scenariusze zarządzania zasilaniem oraz odłączenia/podłączenia zasilania. Przykładowo gdy uśpicie laptopa działającego na baterii i przebudzicie go nadal w trybie na baterii, wszelkie mechanizmy oszczędzania + sterowanie zasilaniem zostaną przywrócone. Gdy jednak w trakcie uśpienia podłączycie do niego zasilanie, a następie go wybudzicie - wejdzie automatycznie w tryb działania z maksymalną wydajnością + maksymalne podświetlanie [jeśli zostało tak ustawione] = AC i vice versa.

Much deeper, basically a revolutionary changes I introduced in APM for Ubuntu / Kubuntu version 15.04 and subsequent ... basically it's APM rewritten from scratch. Here I completely have removed depending to the pm-utils and in combination with the control module in NeteXt'73, the new APM is completely independent entity, which work is controled by: the scripts, udev rules and written for systemd services. This version provides in principle all power management scenarios and different situations associated with disconnect / connect the power supply. For example, when you turn laptop to a sleep mode when this running on battery and you awake it up when is still in battery mode, any saving mechanisms + control backlight power will be restored. When, however, during sleep mode you turn power to him - after waking he entered automatically to the operating mode with maximum efficiency + maximum illumination [if it has been so set] = AC, and vice versa.

Ponadto jak widać na poniższym screenie dodajemy opcję hibernowania. Po jej zaznaczeniu po kolejnym restarcie system już będzie dawał użytkownikowi taką możliwość:

In addition, as shown in the screenshot below we added the option to hibernate. If selected, the next reboot of the system will give you the opportunity to hibernate:
Moduł sterowania podświetlaniem pozwala na dobranie parametrów pracy w czasie działania na baterii oraz zasilaniu sieciowym:

Backlight control module allows the selection of operating parameters while running on battery and mains:
Poniżej przykład działania Ubuntu 15.04 pod kontrolą APM 5.0/Below an example of Ubuntu 15.04 under the control of the APM 5.0:Pozdrawiam/Regards