niedziela, 26 kwietnia 2015

Kernele v34.4 Premium i Standard [Linux-3.19.4]/Premium and Standard Kernels v34.4 - based on Linux 3.19.4 [Pol/Eng]

Udostępniam kernele w wersji v34.4 Premium, a zatem i7, i7-pro, brazos i brazos-pro oraz Standard, tj. K8 oraz atom oparte o Linux-3.19.4. Te wersje odmiennie od wcześniejszych wersji mają wdrożony "zegar" HZ=300, zamiast HZ=500. Udało mi się uzyskać wyższą "przepustowość" kernela przy zachowaniu wysokiej responsywności - proszę o ewentualne Wasze uwagi co do różnicy HZ=500 vs HZ=300.

I released a new version of my kernels v34.4 Premium Kernels - i7, i7-pro, brazos i brazos-pro and Standard, ie. K8 and atombased on Linux 3.19.4. In these versions differently from earlier versions have implemented the "clock" HZ=300, instead of HZ=500. I was able to get a higher "bandwidth" kernel, while maintaining high responsiveness - please any your comments about the difference HZ = 500 vs HZ = 300.


Kernele te w mają aktywowany standardowy model kolejkowania I/O, oparty o schedulery: CFQ [jako domyślny], deadline oraz noop. Jednakże od NeteXt'73 od wersji v.0.8.48 istnieje możliwość aktywowania mechanizmu kolejkowania I/O zwanego blk-mq. To nowy mechanizm zapewniający bardzo wysoką wydajność i responsywność systemu oraz operacji dyskowych. Dodatkowo zapewniający bardzo wysoką skalowalność.

These kernels have activated the standard model of queuing I/O, based on Schedulers: CFQ [as default], deadline and noop. However, since NeteXt'73 version v.0.8.48 you can activate a mechanism for queuing I/O called blk-mq. This is a new mechanism, that ensures a very high efficiency and responsiveness of the system and disk operations. In addition, providing a very high scalability.

Ponadto w tej wersji kerneli v34.4 [podobnie jak w wersji np. v34.2] wprowadziłem zmiany w źródłach sterowników efi-bgrt oraz i8042 Intel_rapl. W tych przypadkach zmodyfikowałem proces zgłoszenia ewentualnych błędów, czy raczej zgłoszeń z poziomu error na warning, a także zmieniłem sposób raportowania "błędów", czy bardziej pewnych niezgodności lub braków funkcjonalności [sprzętu] w sterowniku ACPI 5.0+ pcc [Platform Communication Channel Driver] oraz w dość irytującym użytkowników niektórych platform z Intelem icore [i3, i5, i7], tj. Intel FIFO underrun error. Wprowadzone zmiany skutkują możliwością identyfikacji ewentualnych istotnych zgłoszeń w logach systemowych [demesg, kern.log], a jednocześnie nie wyświetlają w moim przekonaniu zbędnych komunikatów w trakcie startu systemu.

Ponadto w wersji v34.4 dodałem patch rozwiązujący problem No traffic when connected to SSL vpn, jaki pojawił się wraz ze źródłami Linux-3.19.x.

In addition, in this version of the kernels v34.4 [similarly as in the version eg. v34.2] I introduced changes in the sources of drivers efi-bgrti8042 and Intel_rapl as well as in ACPI driver 5.0+ PCC [Platform Communication Channel Driver] and quite annoying users on some platforms with Intel Icore [i3, i5, i7], ie. Intel FIFO underrun error. Introduced changes changes allow to identify any relevant entries in the system logs [demesg, kern.log], and at the same time do not appear in my opinion, unnecessary messages during boot.

In addition, in version v34.4  I added patch solves a problem: No traffic when connected to SSL vpn - that emerged with the Linux-3.19.x sources.

Celowo wybrałem wersję źródeł Linux-3.19.4 - po serii testów okazało się, że Linux-3.19.5 zawiera pewne regresje, które obniżają jego responsywność i wydajność.

O innych zmianach w źródłach możemy się dowiedzieć studiując ten link - git.kernel.org

Tym razem po raz pierwszy udostępniłem kernele zbudowane w oparciu o Gcc w wersji 5.1 RC, który rozpoznawany jest jako gcc (eXt73-build_v2.7) 5.0.1 20150412 (prerelease). Celowo nie wybrałem wersji "stabilnej" 5.1, gdyż po serii testów stwierdziłem, że w porównaniu do w/w wersji RC pojawiły sie tu pewne regresje, tj. wersja stabilna buduje kod wynikowy, który jest wolniejszy i mniej responsywny.

I deliberately chose Linux version 3.19.4 sources - after a series of tests it turned out that Linux 3.19.5 contains some regressions, which reduce the responsiveness and efficiency.

The other changes in the sources we learn by studying this link - git.kernel.org.

This time, for the first time released kernels built with Gcc version 5.1 RC, which is recognized as gcc (eXt73-build_v2.7) 5.0.1 20150412 (prerelease). I deliberately do not chosing "stable" 5.1 release, because after a series of tests found that compared to the RC version have sprung up here some regressions, ie. stable version builds the resulting code, which is slower and less responsive.


Uwaga - w przypadku [innych niż dostarczane z NeteXt'73] sterowników Nvidii oraz AMD [Catalyst] będą występowały problemy - proszę przeinstalować sterowniki do udostępnionych w ramach NeteXt'73 do wersji minimum: build v3.

Ponadto proszę pamiętać o usuwaniu starych wersji kerneli [przez narzedzie w NeteXt'73 - Deinstalator > Usuń kernel > wersja kernela] - pozostawiamy co najwyżej 3 wersje, a minim zawsze 2.

Attention - in the case of the Nvidia or AMD [Catalyst] [other than those supplied with a NeteXt'73] drivers you will have a troubles - please reinstall the drivers made available under NeteXt'73 to version minimum: build v3.

In addition, please keep in mind about deleting the old version of the kernels [the tool in NeteXt'73 - Uninstaller > Delete kernel > kernel version] - leave at most 3 versions, and always at least 2.


Poniżej przykład działania gry War Thunder pod kontrolą najnowszego kernela - tu Brazos + APM 5.0 + wpisy Grub + najnowszy Microcode/Linux-firmware. Filmik trwa dłużej, celem pokazania, że nawet przy ograniczonych zasobach sprzętowych - przy dokonaniu optymalizacji środowiska da się uniknąć "zacięć" i innych nieprzyjemnych ograniczeń w płynności grafiki. Tu na chwilę obecną polecam Kubuntu w wersji 14.04.2 – ta wersja pozwala na osiągniecie najlepszych rezultatów. Przeprowadzałem testy m.in. z udziałem Ubuntu/GNOME Ubuntu i wyniki były odczuwalnie gorsze – bardzo trudno było zachować idealną płynności. Tu pomimo optymalizacji środowiska i zachowania bardzo wysokiego framerate, powstawały „zacięcia” bardzo ciężko do wyeliminowania [na kernelach Premium były już mało widoczne, jednak nie było szans do uzyskania płynności rodem z Kubuntu]. Wstępnie mogę stwierdzić, że za tego rodzaju problemy odpowiedzialne są głównie Compiz [Ubuntu] oraz Mutter [Ubuntu GNOME].

 Here is an example of running the game under control War Thunder latest kernel - here Brazos + APM 5.0 + Grub + newest entries Microcode / Linux firmware. The video takes longer, in order to show that even with limited hardware resources - by optimizing the environment can be avoided "jams" and others unpleasant restrictions on graphics liquidity. Here, at the moment, I would recommend Kubuntu 14.04.2 version - this version allows you to achieve the best results. I conducted tests including with the participation of Ubuntu / Ubuntu GNOME and the results were noticeably worse - it was very difficult to maintain ideal liquidity. Here, despite the optimization of the environment and preservation of very high framerate, contributed to "jam" very hard to eliminate [on the Premium kernels were already barely visible, but there was no chance to obtain liquidity straight from Kubuntu]. Initially I can say that for such a problems are primarily responsible Compiz [Ubuntu] and Mutter [Ubuntu GNOME].Pozdrawiam/Regards