poniedziałek, 11 maja 2015

Kernele v34.8 Premium i Standard [Linux-3.19.8]/Premium and Standard Kernels v34.8 - based on Linux 3.19.8 [Pol/Eng]

Udostępniam kernele w wersji v34.8 Premium, a zatem i7, i7-pro, brazos i brazos-pro oraz Standard, tj. K8 oraz atom oparte o Linux-3.19.8. Te wersje odmiennie od wcześniejszych wersji mają wdrożony "zegar" HZ=300, zamiast HZ=500.

W wersji v34.8, w przypadku kerneli Premium zastosowałem dodatkowe optymalizacje na poziomie kompilacji.

To są ostatnie kernele z linii v34.x. Kolejnymi już będą v40.x oparte o Linux 4.0.x - najprawdopodobniej Linux-4.0.2.

I released a new version of my kernels v34.8 Premium Kernels - i7, i7-pro, brazos i brazos-pro and Standard, ie. K8 and atombased on Linux 3.19.8. In these versions differently from earlier versions have implemented the "clock" HZ=300, instead of HZ=500.

In the version v34.8, in the case of Premium kernels I applied the additional optimizations at compile time.

These are the last kernels from the v34.x line. The next one will be v40.x based on Linux 4.0.x - most likely Linux 4.0.2.

Kernele te w mają aktywowany standardowy model kolejkowania I/O, oparty o schedulery: CFQ [jako domyślny], deadline oraz noop. Jednakże od NeteXt'73 od wersji v.0.8.48 istnieje możliwość aktywowania mechanizmu kolejkowania I/O zwanego blk-mq. To nowy mechanizm zapewniający bardzo wysoką wydajność i responsywność systemu oraz operacji dyskowych. Dodatkowo zapewniający bardzo wysoką skalowalność.

These kernels have activated the standard model of queuing I/O, based on Schedulers: CFQ [as default], deadline and noop. However, since NeteXt'73 version v.0.8.48 you can activate a mechanism for queuing I/O called blk-mq. This is a new mechanism, that ensures a very high efficiency and responsiveness of the system and disk operations. In addition, providing a very high scalability.

Ponadto w tej wersji kerneli v34.8 [podobnie jak w wersji np. v34.2] wprowadziłem zmiany w źródłach sterowników efi-bgrt oraz i8042 Intel_rapl. W tych przypadkach zmodyfikowałem proces zgłoszenia ewentualnych błędów, czy raczej zgłoszeń z poziomu error na warning, a także zmieniłem sposób raportowania "błędów", czy bardziej pewnych niezgodności lub braków funkcjonalności [sprzętu] w sterowniku ACPI 5.0+ pcc [Platform Communication Channel Driver] oraz w dość irytującym użytkowników niektórych platform z Intelem icore [i3, i5, i7], tj. Intel FIFO underrun error. Wprowadzone zmiany skutkują możliwością identyfikacji ewentualnych istotnych zgłoszeń w logach systemowych [demesg, kern.log], a jednocześnie nie wyświetlają w moim przekonaniu zbędnych komunikatów w trakcie startu systemu.

In addition, in this version of the kernels v34.8 [similarly as in the version eg. v34.2] I introduced changes in the sources of drivers efi-bgrti8042 and Intel_rapl as well as in ACPI driver 5.0+ PCC [Platform Communication Channel Driver] and quite annoying users on some platforms with Intel Icore [i3, i5, i7], ie. Intel FIFO underrun error. Introduced changes changes allow to identify any relevant entries in the system logs [demesg, kern.log], and at the same time do not appear in my opinion, unnecessary messages during boot.

O innych zmianach w źródłach możemy się dowiedzieć studiując ten link - git.kernel.org

Tym razem po raz pierwszy udostępniłem kernele zbudowane w oparciu o Gcc w wersji 5.1.1 - mój build v3.9 - gcc (eXt73-build_v3.9) 5.1.1 20150505.

The other changes in the sources we learn by studying this link - git.kernel.org.

This time, for the first time released kernels built with Gcc version 5.1.1 - my build v3.9 - gcc (eXt73-build_v3.9) 5.1.1 20150505.


Uwaga - w przypadku [innych niż dostarczane z NeteXt'73] sterowników Nvidii oraz AMD [Catalyst] będą występowały problemy - proszę przeinstalować sterowniki do udostępnionych w ramach NeteXt'73 do wersji minimum: build v3.

Ponadto proszę pamiętać o usuwaniu starych wersji kerneli [przez narzedzie w NeteXt'73 - Deinstalator > Usuń kernel > wersja kernela] - pozostawiamy co najwyżej 3 wersje, a minim zawsze 2.

Attention - in the case of the Nvidia or AMD [Catalyst] [other than those supplied with a NeteXt'73] drivers you will have a troubles - please reinstall the drivers made available under NeteXt'73 to version minimum: build v3.

In addition, please keep in mind about deleting the old version of the kernels [the tool in NeteXt'73 - Uninstaller > Delete kernel > kernel version] - leave at most 3 versions, and always at least 2.

Pozdrawiam/Regards