niedziela, 17 maja 2015

Kernele v40.3 Premium [Linux-4.0.3]/Premium Kernels v40.3 - based on Linux-4.0.3 [Pol/Eng]

Udostępniam kernele w wersji v40.3 Premium, a zatem i7, i7-pro, brazos i brazos-pro. Te wersje odmiennie od wcześniejszych wersji mają wdrożony "zegar" HZ=300, zamiast HZ=500.

W wersji v40.3, w przypadku kerneli Premium zastosowałem dodatkowe optymalizacje na poziomie kompilacji.

I released a new version of my kernels v40.3 Premium Kernels - i7, i7-pro, brazos i brazos-pro. In these versions differently from earlier versions have implemented the "clock" HZ=300, instead of HZ=500.

In the version v40.3, in the case of Premium kernels I applied the additional optimizations at compile time.

Kernele te w mają aktywowany standardowy model kolejkowania I/O, oparty o schedulery: CFQ [jako domyślny], deadline oraz noop. Jednakże od NeteXt'73 od wersji v.0.8.48 istnieje możliwość aktywowania mechanizmu kolejkowania I/O zwanego blk-mq. To nowy mechanizm zapewniający bardzo wysoką wydajność i responsywność systemu oraz operacji dyskowych. Dodatkowo zapewniający bardzo wysoką skalowalność.

These kernels have activated the standard model of queuing I/O, based on Schedulers: CFQ [as default], deadline and noop. However, since NeteXt'73 version v.0.8.48 you can activate a mechanism for queuing I/O called blk-mq. This is a new mechanism, that ensures a very high efficiency and responsiveness of the system and disk operations. In addition, providing a very high scalability.

Ponadto w tej wersji kerneli v40.3 [podobnie jak w wersji np. v34.2] wprowadziłem zmiany w źródłach sterowników efi-bgrt oraz i8042 Intel_rapl. W tych przypadkach zmodyfikowałem proces zgłoszenia ewentualnych błędów, czy raczej zgłoszeń z poziomu error na warning oraz w dość irytującym użytkowników niektórych platform z Intelem icore [i3, i5, i7], tj. Intel FIFO underrun error. Wprowadzone zmiany skutkują możliwością identyfikacji ewentualnych istotnych zgłoszeń w logach systemowych [demesg, kern.log], a jednocześnie nie wyświetlają w moim przekonaniu zbędnych komunikatów w trakcie startu systemu.

In addition, in this version of the kernels v34.8 [similarly as in the version eg. v34.2] I introduced changes in the sources of drivers efi-bgrti8042 and Intel_rapl and quite annoying users on some platforms with Intel Icore [i3, i5, i7], ie. Intel FIFO underrun error. Introduced changes changes allow to identify any relevant entries in the system logs [demesg, kern.log], and at the same time do not appear in my opinion, unnecessary messages during boot.

O innych zmianach w źródłach możemy się dowiedzieć studiując ten link - git.kernel.org

Tym razem po raz pierwszy udostępniłem kernele zbudowane w oparciu o Gcc w wersji 5.1.1 - mój build v3.9 - gcc (eXt73-build_v3.9) 5.1.1 20150505.

The other changes in the sources we learn by studying this link - git.kernel.org.

This time, for the first time released kernels built with Gcc version 5.1.1 - my build v3.9 - gcc (eXt73-build_v3.9) 5.1.1 20150505.


Uwaga - w przypadku [innych niż dostarczane z NeteXt'73] sterowników Nvidii oraz AMD [Catalyst] będą występowały problemy - proszę przeinstalować sterowniki do udostępnionych w ramach NeteXt'73, dla Nvidii w wersjach 349.16, 346.76, 346.59. Natomiast w przypadku AMD - Catalyst 14.40 oraz 14.12 w wersji minimum: build v5.

Ponadto proszę pamiętać o usuwaniu starych wersji kerneli [przez narzedzie w NeteXt'73 - Deinstalator > Usuń kernel > wersja kernela] - pozostawiamy co najwyżej 3 wersje, a minim zawsze 2.

Uwaga - w przypadku Ubuntu/Kubuntu i innych z rodziny 15.04, jeśli stosujemy sterowniki Catalyst (obecnie jedynie wersja 15.3 beta), na tę chwilę wersja z repozytorium Ubuntu nie pozwoli na budowę modułu dla kerneli z rodziny Linux-4.x.x [moje v40.x], natomiast moje buildy v5 Catalystów 14.41 oraz 14.12 nie będą w stanie działać pod X.org w wersji 1.17. Tu do czasu wydania przez AMD oficjalnie sterowników z rodziny Catalyst 15.x nie jestem w stanie nic zrobić.

Attention - in the case of the Nvidia or AMD [Catalyst] [other than those supplied with a NeteXt'73] drivers you will have a troubles - please reinstall the drivers made available under NeteXt'73,  for Nvidia to version 349.16346.76346.59. In the case of AMD - Catalyst 14.40 and 14.12 to version minimum: build v5.

In addition, please keep in mind about deleting the old version of the kernels [the tool in NeteXt'73 - Uninstaller > Delete kernel > kernel version] - leave at most 3 versions, and always at least 2.

Attention - in the case of Ubuntu / Kubuntu and other family 15.04, if you use the Catalyst drivers (currently only version 15.3 beta), for this moment version from Ubuntu repository will not allow the construction of the module for the kernel of Linux-4.xx [my v40.x ], while my catalyst builds v5 14.41 and 14.12 will not be able to operate under X.org version 1.17. Here, until the issuance of AMD officially driver from the family of Catalyst 15.x I can not do anything.

Pozdrawiam/Regards