środa, 28 października 2015

Kernel v42.4 Premium & Standard [Linux-4.2.4][Pol/Eng]

Udostępniam kernele w wersji v42.4 Premium oraz Standard [K8 i atom] oparte na źródłach Linux-4.2.4. Poza zmianami w źródłach kernela - o czym można się dowiedzieć studiując ten link - git.kernel.org oraz użyciu nowszej wersji gcc version 5.2.1 (eXt73-build_v8.5) 20151020,  ponad zmiany wprowadzone już w kernelu v40.3, zbudowałem patche na błędy dotyczące "Error parsing PCC subspaces from PCCT". Błąd ten występował m.in. na moim Asusie UX303LN oraz modyfikujące odwołania do licencji GPL - związane z budowaniem modułu dla sterowników własnościowych Nvidii i AMD. Ponadto modyfikacji poddałem kod intel_display. Tu sterownik ten generował wielokrotnie ostrzeżenia, które bezsensownie wpływają na responsywność, czasem i wydajność maszyny oraz wydłużają start systemu.

UWAGA !!! Nie należny instalować sterowników zamkniętych AMD = Catalystów. Na obecną chwilę nikomu nie udało się w 100 % rozwiązać problemu współpracy nawet sterowników 15.9, które udostępniłem z kernelami z linii Linux-4.2.x. Udostępniony przeze mnie build sterownika Catalyst 15.9 potrafi zbudować moduł dla kernela v42.x [dodałem odpowiednie patche], ale nie mogę dać grawitacji, że sterownik zadziała. Jeśli nie zadziała system "zawiesi" się na etapie wejścia do X`ów. Dlatego jedynie eksperymentalnie zalecam używanie tego sterownika użytkownikom, którzy wiedzą co zrobić, gdy taka sytuacja nastąpi. Być może niedługo zaproponuje pewne rozwiązanie.

Jak już pisałem spore zmiany dotyczą kerneli Premium, obecnie wprowadziłem na poziomie kompilacji optymalizacje idealnie dopasowane do architektur dla jakich buduje, a zatem:

Dla procesorów Intel:
 1. Kernel Sandybride - przeznaczony dla chipów Intela icore - w tym pierwsze wersje architektury Intel Core oraz właśnie Sandy Bridge, np. i3 2100.
 2. Kernel Ivybride - przeznaczony dla chipów Intela icore Ivy Bridge, np. i3 3210.
 3. Kernel Haswell - przeznaczony dla chipów Intela icore Haswell, np. i3 4010U.
 4. Kernel Broadwell - przeznaczony dla chipów Intela icore Broadwell, np. i5 5200U.
 5. ... z chwilą przejścia na Gcc 6.x.x dodatkowo wersja Kernel Skylake.
Dla procesorów AMD:
 1. Kernel Brazos - przeznaczony dla chipów AMD - w tym maszynach opartych o procesory AMD od A10.5 [Phenom II, Athlon II], przez właśnie platformę Brazos.
 2. Kernel Bulldozer - przeznaczony dla chipów AMD opartych o architekturę Bulldozer, np. FX-8150. Ten kernel można także stosować do chipów opartych na rdzeniu Piledriver.
 3. Kernel Piledriver - przeznaczony dla chipów AMD opartych o architekturę Piledriver, np. FX-8350 oraz Steamroller, np. A10-7850K.
 4. ... w najbliższej przyszłości także Kernel Excavator - przeznaczony dla chipów AMD opartych o architekturę Excavator - stosowane w najnowszych AMD APU Carrizo. Moim zdaniem to będą najlepsze chipy do maszyn mobilnych - laptop/ultrabook.


I released a new version of my kernels v42.4 Premium and Standard [K8 and atom] based on sources Linux 4.2.4. In addition to changes in the kernel source - what you can learn by studying this link - git.kernel.org and using a newer version of gcc version 5.2.1 (eXt73-build_v8.5) 20151020, over the changes already in the kernel v40.3, I built a patches on an error regarding the "Error parsing the PCC subspaces from PCCT". This error has performed on my Asus UX303LN and modifying reference to the GPL license - related to building an Nvidia's and AMD proprietary driver.In addition, I have made modifications intel_display code. Here the driver repeatedly generates warnings, that pointlessly affect the responsiveness, productivity, and extend the system start.

WARNING !!! Do not install, an proprietary driver by AMD = Catalyst. At the moment, no one give You solution, which at 100% solve a problem of cooperation - even drivers 15.9 with kernels of Linux 4.2.x line. Provided by me the Catalyst 15.9 driver, can build a module for the kernel v42.x [I added the appropriate patches], but I can not give gravity, that controller will work. If the driver does not work the system "hangs" on the stage entrance to X. Therefore experimentally I recommend using this driver only to users who know what to do when this happens. Perhaps soon I will propose some solutions.

As I said big changes concern on the premium kernels, because here I introduced at the level of the compilation, optimizations suited to architectures for which it builds ideally, and therefore:

For Intel:

 1. Kernel Sandybride - designed for Intel chips Icore - including the first versions of the Intel Core Sandy Bridge and just, for example. I3 2100.
 2. Kernel Ivybride - designed for Intel chips Icore Ivy Bridge, for example. I3 3210.
 3. Kernel Haswell - designed for Icore Intel Haswell chips, for example. I3 4010U.
 4. Kernel Broadwell - designed for Intel chips Icore Broadwell, for example. I5 5200U.
 5. ... at the moment of transition to GCC 6.xx also will be version of Kernel Skylake.

For AMD:

 1. Kernel Brazos - designed for AMD chips - including machines based on AMD from A10.5 [Phenom II, Athlon II], by just Brazos platform.
 2. Kernel Bulldozer - designed for AMD chips based on the Bulldozer architecture, for example. FX-8150. This kernel may be used to chips based on the core Piledriver.
 3. Kernel Piledriver - designed for AMD chips based on the Piledriver architecture, for example. FX-8350 and the Steamroller, for example. A10-7850K.
 4. ... And in the near future also Kernel Excavator - designed for AMD chips based on the architecture Excavator - used in AMD's latest APU Carrizo. I think it would be best chips for mobile machines - laptop / ultrabook.


Przykład działania kernela - tu w wersji piledriver: 4.2.4-ext73-42.4-piledriver i nadchodzącego 4.2.5-ext73-42.5-piledriver. Gra DiRT Showdown - quasi natywna [dział w kontenerze eON - podobnie jak Wiedźmin]. Maksymalne ustawienia w Full HD - maszyna jak w opisach do filmików:

Example of kernel - here in piledriver version: 4.2.4-ext73-42.4-piledriver and the upcoming 4.2.5-ext73-42.5-piledriver. The game - DiRT Showdown - a quasi native [virtual container EON - like The Witcher]. Maximum setting in Full HD - machine, as in the descriptions of the videos:

Pozdrawiam/Regards