wtorek, 22 grudnia 2015

Sterowniki/Drivers [Pol/Eng]

Udostępniłem sterowniki Nvidii 358.16 build v3. To pierwszy build sternika Nvidii, który poddałem optymalizacji. Sterowniki te podczas instalacji budują otwartą część modułu kernel idealnie dopasowaną do architektury na jakiej są budowane. Nie jest to poziom optymalizacji kerneli Premium, ale już w znaczącym stopniu pozwala na dopasowanie modułów do architektury procesora na jakim będą one działać. Skutkuje to zapewnienie wyższej wydajności, a przede wszystkim utrzymaniem maksymalnego możliwego framerate dłużej i szybszego jego osiąganiu. Tak przebuduje wszystkie sterowniki Nvidii i będę budował kolejne nowe wersje. Ten build sterownika pozbawiony jest także błędu związanego z generowaniem niepotrzebnych zależności


Podobnie ma się sytuacja ze sterownikami AMD Catalyst. Tu już pewne zabiegi optymalizacyjne są realizowane, teraz jeszcze je poprawię. Kolejny build Catalystów Crimson 15.12 będzie już posiadał takie zmiany - udostępnię w ciągu tygodnia.

Ponadto od jakiegoś czasu udostępniamy własny build sterownika Broadcom STA WiFi. Sterownik ten jest instalowany automatycznie w czasie instalacji jednego z moich buildów kerneli - po wykryciu układu Broadcoma.

I released Nvidia 358.16 build v3 driver. This is the first build Nvidia driver, which I gave optimization. These drivers during the installation is building an open part of the kernel module perfectly tailored to the architecture on which they are built. This is not the optimization level Premium kernels, but significantly allows to adjust driver modules to the architecture of processor on which they will work. This results in providing higher performance, and above all maintaining maximum possible framerate of the debt and accelerate its achievement. In this way I will rebuild the Nvidia drivers, and I will build another new versions. This build of driver is also devoid an error associated with the generation of unnecessary dependence.

The same is the situation with AMD Catalyst drivers. Here are some treatments already implemented optimization, but now even will be improved. Another build Catalyst 15.12 Crimson will have such changes - can be made available within a week.

Moreover, for some time now we provide their own build of driver Broadcom STA WiFi. This driver is installed automatically during the installation of one of my builds kernels - when it detects the Broadcom chip.
Pozdrawiam/Regards