niedziela, 20 marca 2016

Kernel v44.5 Premium & Standard [Linux-4.4.5][Pol/Eng]

Udostępniłem kernele w wersji v44.5 Premium i Standard oparte na źródłach Linux-4.4.5. Poza zmianami w źródłach kernela - o czym można się dowiedzieć studiując ten link - git.kernel.org, dodatkowe zmiany - ponad to co już wskazywałem przy okazji informacji nt. kerneli v44.4, zaaplikowałem do kernela m.in. patch aktywujący działania zestawu klawiszy specjalnych fn + f2 [WiFi/Bluetooth - On/Off] oraz użyłem nowszej wersji gcc (eXt73-build_v12.3) 5.3.1 20160308.

Kernele z tej linii mają po raz pierwszy od dłuższego czasu  aktywowane pełne IOMMU dla procesorów Intela. Tu jednak w niektórych przypadkach pojawiają się problemy z "grafiką" - tu właśnie pojawia sie opcja w naszym generatorze GRUB:


Standardowo zatem wyłączamy wsparcie DMA remapping dla układu Intel HD ... ale zawsze można go włączyć poprzez zaznaczenie wskazanej powyżej opcji. Tu jednak UWAGA ! jeśli układ ma z remapowaniem DMA problemy to skutkować to będzie ciągłym zawieszaniem się i resetowaniem sterownika układu, co w skrajnym przypadku uniemożliwi jakąkolwiek aktywność na desktopie który korzysta ze wsparcie 3D np. Unity/KDE/etc. W takiej sytuacji należy zrestartować maszynę, uruchomić ze starszego kernela i odznaczyć opcję intel_iommu=igfx_off w naszym generatorze ustawień GRUB.

Zatem na start dostajecie wersje bezpieczną i zapewniając na układach Intela odczulanie wyższą wydajność - w szczególności z laptopami dysponującymi układami Nvidia Optimus oraz w pracy z maszynami wirtualnymi - tu minimalny wzrost wydajności np w grach - to 2-6 % ... a zostawiamy Wam "furtkę" do eksperymentów ;)


I released a new version of my kernels v44.5 Premium and Standard based on sources Linux-4.4.5. In addition to changes in the kernel source - what you can learn by studying this link - git.kernel.orgamong others changes, about what I have already pointed in the information about kernel v44.4, I have applied to the kernel patch, activating action set special keys fn + f2 [WiFi/Bluetooth - On/Off] and I used a newer version of  gcc (eXt73-build_v12.3) 5.3.1 20160308.

The kernel of this line have the first time in a long time activated full IOMMU for Intel processors. Here, however, in some cases there are problems with the "graphics" - but there's an option in our generator GRUB:


As standard, therefore, we turn off the DMA remapping support for the Intel HD ... but you can always turn it on by selecting the options indicated above. But here ATTENTION ! if the system has with the DMA remapping problems, then that this will result in a continuous freezing and reset the GPU, which in the worst case prevent any activity on the desktop that uses the 3D support, eg. Unity / KDE / etc. In this situation, restart the machine to run an older kernel and uncheck intel_iommu = igfx_off in our GRUB set generator.

Therefore, to the start You get version wich is safe and providing desensitization higher performance on Intel processor - especially with laptops with an in Nvidia Optimus systems and working with virtual machines - here a minimal increase in productivity such games - a 2-6 % ... and we leave you "door" to experiment ;)

Pozdrawiam/Regards