wtorek, 10 stycznia 2017

Kernel v49.1 Premium & Standard/Nvidia Optimus [Pol/Eng]

Udostępniłem kernele w wersji v49.1 Premium i Standard oparte na źródłach Linux-4.9.1. Poza zmianami w źródłach kernela - o czym można się dowiedzieć studiując linki - git.kernel.org. W przypadku kerneli Premiumoptymalizacja na poziomie kompilatora ponownie została poprawiona [dotyczy kerneli Premium - v49.1 są szybsze od od v49.0], przez co kernele te zapewniają systemowi jeszcze wyższą responsywność i wydajność. We wszystkich przypadkach używałem Gcc w wersji 6.3.1 (eXt73-build_v9.1).
W przypadku posiadania karty graficznej Nvidia oraz użytkowaniu sterowników zamkniętych - proszę po lub przed instalacja kernela przeinstalowanie sterowników Nvidii, jakie obecnie udostępniłem. Rekomenduje sterownik w wersji 370.28 [build v3].

Reinstalacja sterowników zalecana jest także dodatkowo [nawet jeśli było to wykonane przy instalacji v49.0] użytkownikom komputerów z Nvidia Optimus - zmodyfikowałem Bumblebee oraz Primus, co skutkuje lepszą wydajnością o ok 5 - 7 %.


Przy okazji już wiem, że kernele v49.2 [Premium] będą szybsze i bardziej responsywne niż poprzednie ... zmodyfikował optymalizacje na poziomie kompilacji ;)

I released a new version of my v49.1 Premium and Standard kernels based on sources Linux-4.9.1In addition to changes in the kernel source - what you can learn by studying this links - git.kernel.org. In the case of kernels Premium, optimization of the compiler again has been improved [applies to kernels Premium - v49.1 are faster than the v49.0], whereby these kernels are providing even greater system responsiveness and performance. In all cases, we use gcc version 6.3.1 (eXt73-build_v9.1).

If you have a Nvidia graphics card and the use of closed drivers - please before or after installing the kernel to reinstall the drivers Nvidia, which now I have been made available. I recommended driver version 370.28 [build v3].

Reinstalling the driver it is recommended as an additional [even if it was made during installation v49.0] for users with Nvidia Optimus - I have modified Bumblebee and Primus, which results in better performance by about 5 - 7%.


By the way, I know that kernels v49.2 [Premium] will be faster and more responsive than previous ... I modified the optimization at compile process ;)

Pozdrawiam/Regards