niedziela, 7 stycznia 2018

Kernel v54.12 Premium & Standard > meltdown & spectre

Jakąś chwilę temu udostępniłem kernele w wersji v54.9 Premium & Standard oparte na źródłach Linux-4.14.9, kolejno v54.11 Premiuma teraz v54.12 Premium & Standard oparte na źródłach Linux-4.14.12O zmianach w źródłach kernela można się dowiedzieć studiując linki - git.kernel.org. Do budowy kerneli użyłem Gcc (eXt73-build_v8.5) 7.2.1 20171228.


Kernele v54.12 zawierają patch-set KPTI [Kernel Page-Table Isolation], a zatem rozwiązania chroniące przed słynnymi ostatnio podatnościami Meltdown [poprawki do Spectre - oprócz mikrokodu, który daliśmy - kiedy będą "w pełni stabilne"]. Udało mi sie osiągnąć to BEZ STRAT w wydajności, czy responsywności systemu. Przykładowo Phoronix twierdzi, że aplikacje pod wine zwalniają ok 6 - 10 %:

A while ago I released a new version of my v54.9 Premium & Standard kernels based on sources Linux-4.14.9, successively v54.11 Premium, and now v54.12 Premium & Standard based on Linux-4.14.12 sources. You can find out about changes in kernel sources by studying the links - git.kernel.org. For build the kernels, I have used Gcc Gcc (eXt73-build_v8.5) 7.2.1 20171228.

The v54.12 kernels include the KPTI [Kernel Page-Table Isolation] patchset, and therefore solutions that protect against the recently famous vulnerabilities of Meltdown [patches for Spectre - except the microcode we gave - when they will be 'fully stable']. I managed to achieve it WITHOUT LOSS in performance or system responsiveness. For example, Phoronix claims that wine applications slow down about 6 - 10%:Pod moimi kernelami - tu w szczególności w wersach Premium, nie tylko nie powinniśmy odnotować spadków wydajności, ale wręcz wzrosty:

Under my build of kernels - here in particular in Premium versions, we should not notice performance drops, but even this will be increased:
Poniżej przykłady działania kerneli v54.11 Premium - tu konkretnie 4.14.11-ext73-54.11-piledriver, na wskazanej w filmach maszynie [AMD FX 8320 + Nvidia 1060] - gry pod wine 2.21:

The following are examples of the v54.11 Premium kernels - specifically the 4.14.11-ext73-54.11-piledriver, for the [AMD FX 8320 + Nvidia 1060] machine indicated in the video - games under wine 2.21:
Małe porównanie gry ARMA 3 pod moim Kubuntu + nasze rozwiązania vs Windows 10. Gra NIE działa natywnie pod Linuksem - funkcjonuje w ramach kontenera VP [ale instalacja ze Steam - nie wymaga żadnych zabiegów od użytkownika] - zgodnie z zapewnieniami Twórców ARMA gra powinna działać wolniej ok 30 % od wersji dla Windows ... mój procesor jest o wiele słabszy od wskazanego na poniższym filmie Intela i5 ... wyniki - identyczny frame rate [filmik pod Windows - porównywalne warunki od 1:22 min] na Nvidii GTX 1060 [mamy porównywalne karty]:

A small comparison of the ARMA 3 game under my Kubuntu + our solutions vs. Windows 10. The game does NOT work natively under Linux - it functions as part of the VP container [but the installation from Steam - does not require any treatments from the user] - according to ARMA creators the game should be slower about 30% from the version for Windows ... my processor is much weaker than the one shown in the following video of Intel i5 ... results - identical frame rate [video for Windows - comparable conditions from 1:22 minutes] on the Nvidia GTX 1060 [we have comparable cards]:

Porównanie procesorów/Comparison of processors: Intel Core i5 6600K vs AMD FX 8320

Windows 10:


Kubuntu 16.04.3 + 4.14.11-ext73-54.11-piledriver:


Pozdrawiam/Regards