niedziela, 7 czerwca 2020

Kernel Premium & Standard v76.15 | Mesa 3D 20.1.0 | Nvidia Optimus

Udostępniliśmy nowe kernele v76.15 [oparte o źródła Linux-5.6.15] w wersji Premium & Standard. 

Udostępniliśmy najnowszą Mesę 3D 20.1.0 - build ten został przez nas zoptymalizowany m.in. na poziomie kompilacji kodu wynikowego, co skutkuje wyższą wydajnością oraz responsywnością tych sterowników.

Kolejną zmianą jest przebudowana całkiem na nowo sekcja sterowników Nvidii. NeteXt'73 automatycznie rozpoznaje z jakim rozwiązaniem ma do czynienia, albo samodzielny układ Nvidii, albo hybrydowe połańczanie Nvidia/Intel = Optimus. Po raz pierwszy przeszliśmy w przypadku Nvidia Optimus z Bumblebee, na Nvidia PRIME oraz dodaliśmy zmodyfikowany przez nas Prime Indicator. Na tę chwilę przewidujemy dwa tryby pracy: jako układ graficzny Intela [oszczędność energii] oraz w trybie wydajnościowy, jako układ Nvidii. Kolejną zmianą będzie dodanie trybu ondemand, a zatem praca na układzie Intela, z możliwością ładowania i wyładowywania sterowników Nvidii oraz uruchamiania GPU Nvidii w tle. Na to rozwiązanie nie zdecydowaliśmy się ze względu na jeszcze nie w pełni realizowana obsługę procesu zarządzania energią dla układu Nvidii w tym trybie. Na tę chwilę skutkuje to zatem stałym działaniem układu Nvidii w tle, co w przypadku pracy na baterii skutkuje strat ok 20-40 % czasu jej pracy. Myślę, że do 2-3 miesięcy uda się rozwiązać i ten problem - wtedy wdrożymy w Prime Indicatorze także i takie rozwiązanie oraz dodatkowe wdrożenie uproszonych mechanizmów wybierania na jakim układzie graficznym ma działać dana aplikacja.We have released new kernels v76.15 [based on Linux-5.6.15 sources] in Premium & Standard version.

We have released the latest Mesa 3D 20.1.0 - this build has been optimized by us, including at the compilation level of the resulting code, which results in higher performance and responsiveness of these drivers.

Another change is the Nvidia driver section rebuilt completely. NeteXt'73 automatically recognizes what solution it is dealing with, either a standalone Nvidia chip or a hybrid combination of Nvidia / Intel = Optimus. For the first time, we switched in Nvidia Optimus from Bumblebee, to Nvidia PRIME and added the Prime Indicator modified by us. At the moment we anticipate two modes of operation: as Intel's graphics [energy saving] and in performance mode, as Nvidia GPU. Another change will be the addition of ondemand mode, and therefore work on an Intel GPU, with the option of loading and unloading Nvidia drivers and running Nvidia GPU in the background. We have not decided on this solution due to the not yet fully implemented support of the power management process for the Nvidia GPU in this mode. At the moment, this results in a continuous operation of the Nvidia chipset in the background, which in the case of battery operation results in a loss of about 20-40% of its work time. I think that this problem can be solved within 2-3 months - then we will implement such a solution in Prime Indicator and additional implementation of simplified mechanisms of choosing on what layout the given application should work.


Pozdrawiam/Regards