piątek, 5 lutego 2021

Kernel Premium & Standard v80.11 | Mesa 3D 20.3.4 | Gcc 10.2.1 | Nvidia ... and more to come ;)

Udostępniliśmy nowe kernele v80.11 [oparte o źródła Linux-5.10.11] ... a wczesniej v80.5 i 80.3 w wersji Premium & Standard. Kernele te dodatkowo, obok kolejnych optymalizacji mają - jak poprzednie włączoną podobnie do wcześniejszych - technologię:

Ponad powyższe:

  • Zbudowałem kernele z obsługa mechanizmu kompresji ZSTD [zamiast poprzedniego LZ4] - to pozwoliło na zmniejszenie rozmiaru image kernela i przyspieszenie startu systemu - im maszyna szybsza, tj. im ma większa ilość rdzeni/wątków procesora, tym przyspieszenie będzie bardziej widoczne.
  • Wdrożyłem i zastosowałem nowy zegar przerwań kernela - 125 Hz. To rozwiązanie zapewnia bardzo wysoką wydajność - w tym w grach, zarówno natywnych, jak i Windowsowych i uruchamianych przez Protona/Wine. Udało mi sie po mimo tak niskiej wartości zegara zapewnić bardzo wysoką responsywność systemu - co widać na załączonym filmiku.
  • Kernele budowane są pod jeszcze eksperymentalnym, ale już zapewniającym bardzo wydajny i stabilny kod Gcc 11.0.0. Te kernel dostały nową wersje patchy Syscall user dispatcher v6.
We released new v80.11 kernels [based on Linux-5.10.11 source] ... and before these, the v80.5 and 80.3 Premium & Standard. These kernels, in addition to subsequent optimizations, have - like the previous ones - the technology of:
  • I built kernels with support for the ZSTD compression mechanism [instead of the previous LZ4] - this allowed to reduce the size of the kernel image and accelerate the boot process - the faster the machine, ie the more CPU cores/threads it has, the more noticeable the acceleration.
  • I implemented and applied a new kernel interrupt timer - 125 Hz. This solution provides very high performance - including games, both native and for Windows runing by Proton/Wine. Despite such a low clock value, I managed to ensure a very high responsiveness of the system - as can be seen in the attached video. 
  • Kernels are built under the still experimental Gcc 11.0.0, but already providing very efficient and stable code. These kernels got a new version of the Syscall user dispatcher v6 patch.Udostępniliśmy najnowszą Mesę 3D 20.3.4 - build ten został przez nas jeszcze głębiej zoptymalizowany m.in. na poziomie kompilacji kodu wynikowego, co skutkuje wyższą wydajnością oraz responsywnością tych sterowników. W tym wydaniu pojawia się bardzo wiele poprawek dla układów AMD Radeon. Wiemy, że na układach Radeon mogą pojawiać się w niektórych sytuacjach i na niektórych kartach artefakty - prosimy o informację zwrotną, czy i kiedy sie ewentualnie tak dzieje. To ostatnia wersja dla Ubuntu 18.04.

We have released the latest Mesa 3D 20.3.4 - this build has been even deeper optimized by us, including at the compilation level of the resulting code, which results in higher performance and responsiveness of these drivers. There are many patches for AMD Radeon in this release. We know that on some Radeon chips artifacts may appear in certain situations - please let us know, if and when this happens. This is the last version for Ubuntu 18.04.*


Ponadto dopieściliśmy naszą wersje sterowników Nvidia 460.39 - tu wprowadziliśmy jeszcze głębszą optymalizacje modułu kernela, co realizowane jest w trakcie instalacji sterownika - ten build zapewni idealnie zoptymalizowany kod modułu kernela dla architektury procesora na jakim będzie instalowany sterownik - co przekłada się na wyższą wydajność w czasie pracy.

In addition, we refined our version of the Nvidia 460.39 drivers - here we have introduced even deeper optimization of the kernel module, which is implemented during driver installation - this build will provide perfectly optimized kernel module code for the processor architecture on which the driver will be installed - which translates into higher performance during work .Wdrożyliśmy jeszcze głębsze optymalizacje Gcc 10.2.1 - gcc (eXt73-build_v15.3.1) 10.2.1 20210130. Dzięki zastosowaniu nowych optymalizacji, ten build zapewnia znacznie mniejszy rozmiarów oraz szybszy kod runtime - bibliotek uruchomionych, co skutkuje w połączeniu ze zamianami jakie dokonałem w kernelach oraz sterownikach Mesa 3D oraz Nvidii znaczę większą wydajność, m.in. w grach zarówno natywnych, jak i grach budowanych pod Windows, a działających na platformie Steam/Proton.

We have implemented even deeper optimizations Gcc 10.2.1 - gcc (eXt73-build_v15.3.1) 10.2.1 20210130. Thanks to the new optimizations, this build provides a much smaller size and faster runtime code - running libraries, which results in conjunction with the changes I made in kernels and Mesa 3D and Nvidia drivers significantly more performance, incl. both in  native games and games built for Windows, but running under Linux on the Steam/Proton platform.

Powyższe optymalizacje skutkują takimi wynikami | The above optimizations result in such results:

Maszyna MAD Ryzne 5 3600, GTX 1060, 16 GB Ram:

  • 1080p, blisko wszystkich ustawień Ultra, rozdzielczość renderowania 90-95 %
  • 1080p, close to all Ultra settings, rendering rate 90-95 %

  • 1080p, Ultra
Poniżej działanie systemu z nowo dodanym do kernela zegarem przerwań 125 HZ zapewniającego bardzo wysoką wydajność, ale też jak widać równą mu responsywność środowiska systemowego. System kompiluje kernel, przy 100 % obciążeniu każdego wątku/rdzenia procesora i zachowaniu pełnej responsywności = 59-61 kl/s:

Below is the operation of the system with a newly added timer interrupt of 125 HZ to the kernel, ensuring very high performance, but also as you can see equal responsiveness of the system environment. The system compiles the kernel with 100% load on each thread/core of the processor and maintaining full responsiveness = 59-61 fps:


Pozdrawiam/Regards