sobota, 21 listopada 2020

Kernel Premium & Standard v79.8 | Mesa 3D 20.2.2 | Nvidia ... and more to come ;)

Udostępniliśmy nowe kernele v79.8 [oparte o źródła Linux-5.9.8] ... a wczesniej v79.1 w wersji Premium & Standard. Kernele te dodatkowo, obok kolejnych optymalizacji mają włączoną technologię Futex2 zrealizowaną, jako  zestaw patchy dla kernela, przez Valve we współpracy z Collabora. Jest to rozszerzenie systemu futex, pozwalające na bardziej optymalną synchronizację puli wątków. Takie rozwiązanie na poziomie jądra w połączeniu ze zmianami dla Wine/Proton, pozwala m.in. na lepsze [wydajniejsze] działanie gier i programów pisanych pod Windows. Po testach jakie przeprowadziłem, wygląda także że i gry działające natywnie pod Linuksem lepiej funkcjonują. Ten zestaw patchy nie został nadal wprowadzony standardowo do linii kerneli Linux-5.9.x, dlatego dostosowałem go do Linii 5.9.x. 

Futex2 Proposed In Latest Effort For Linux Kernel Optimization That Can Benefit Gamers

Ponadto kernele zawiera jeszcze szereg innych zmian w tym dodałem: 

- Już uprzednio wprowadzony v78.x patche FSGSBASE - to szereg nowych instrukcji dla nowszych procesorów, które odczulanie podnoszą wydajność w wielu zadaniach. Intel dodał zestaw instrukcji do bezpośredniego manipulowania rejestrami bazowymi FS i GS w serii procesorów Ivy Bridge. Ten zestaw instrukcji jest właśnie nazywany 'FSGSBASE'. Oczywiste obecnie dotyczy to także procesorów AMD. Poniżej widać różnice w wydajności kernela z oraz bez FSGSBASE.

Linux 5.9 Performance Is Off To A Great Start With FSGSBASE Boost

- patche Syscall user dispatcher v5 - ... a kolejny build już będzie posiadał v6  - to kolne patche poprawiające wydajnsoc programów i gier Windowsowych pod Linuksem

- patch dodający emulacje instrukcji SLDT i STR dla 32- i 64-bit procesów - część aplikacji Windows korzystających z SLDT ulegało awarii podczas uruchamiania na systemach obsługujących UMIP, np AMD Ryzen. Tu przykładem niech będzie Crysis 3 - pod tym patchem na najnowszych kernelach Premium np. v79.9 działa idealnie płynnie w ustawieniach Ultra

- szereg innych patchy już wcześniej wprowadzonych ...

We released new v79.8 kernels [based on Linux-5.9.8 source] ... and previously v79.1 Premium & Standard. These kernels, in addition to further optimizations, have the Futex2 technology enabled as a set of kernel patches made by Valve in cooperation with Collabor. It is an extension of the futex system, allowing for more optimal synchronization of the thread pool. Such a solution at the kernel level in conjunction with the changes for Wine/Proton allows, among others, for better [more efficient] operation of games and programs written under Windows. After the tests I did, it also seems that games running natively on Linux are also performing better. This patch set was still not standardized into the Linux-5.9.x kernel line, so I adapted it to line 5.9.x.


In addition, the kernels contain a number of other changes including I added:

- Already introduced in kernel line v78.x patches FSGSBASE - this is a series of instructions for newer processors that improve performance in many tasks. Intel added an instruction set to directly manipulate the FS and GS base registers on the Ivy Bridge processor series. This instruction set is now called 'FSGSBASE'. It is now obvious that this also applies to AMD processors. Below you can see the differences in kernel performance with and without FSGSBASE.


- Syscall user dispatcher v5 patches - ... and the next build will already have v6 - these are new patches improving the performance of Windows programs and games under Linux

- patch adding SLDT and STR instruction emulations for 32- and 64-bit processes - some Windows applications using SLDT crashed when launched on UMIP-enabled systems, such as AMD Ryzen. An example here is Crysis 3 - under this patch on the latest Premium kernels, e.g. v79.9 works perfectly smoothly in Ultra settings

- a number of other patches previously introduced ...
Udostępniliśmy najnowszą Mesę 3D 20.2.2 - build ten został przez nas zoptymalizowany m.in. na poziomie kompilacji kodu wynikowego, co skutkuje wyższą wydajnością oraz responsywnością tych sterowników. W tym wydaniu pojawia się bardzo wiele poprawek dla układów AMD Radeon.

We have released the latest Mesa 3D 20.2.2 - this build has been optimized by us, including at the compilation level of the resulting code, which results in higher performance and responsiveness of these drivers. There are many patches for AMD Radeon in this release.Ponadto dopieściliśmy naszą wersje sterowników Nvidia z linii 455 - 455.38 oraz 455.45.01 - tu obok optymalizacji zapewniłem im pełną zgodność z kernelami v79.x - standardowy build ma tu 'problemy licencyjne', co skutkuje błędami w działaniu sterowników.

In addition, we polished our versions of the Nvidia drivers from the 455 - 455.38 and 455.45.01 lines - here, apart from optimization, I ensured them full compatibility with v79.x kernels - the standard build has 'license problems' here, which results in errors in the operation of the drivers.Wdrożyliśmy nowe zoptymalizowane wersje Gcc 10.2.1 oraz wiele nowych bibliotek. Ponad powyższe już  pracuje nad kolejnymi wersjami kerneli v79.xx - będą prawdopodobnie zbudowane pod jeszcze eksperymentalnym, ale już zapewniającym bardzo wydajny i stabilny kod Gcc 11.0.0. Te kernel także dostaną nową wersje patchy Syscall user dispatcher v6. Poniżej widać działanie testowego kernel v79.9 [nazwa testowa 79.10]:

We have implemented new optimized versions of Gcc 10.2.1 and many new libraries. In addition to the above, he is already working on the next versions of v79.xx kernels - they will probably be built under the still experimental Gcc 11.0.0, but already providing very efficient and stable code. These kernels will also get the new Syscall user dispatcher v6 patch set. Test kernel v79.9 [test name 79.10] works below:


Powyższe optymalizacje skutkują takimi wynikami - to poniżej realizowane było jeszcze na wersjach testowych i obecnie te gry działają szybciej:

The above optimizations result in such results - the following clips was carried out on test versions, now these games run faster:Pozdrawiam/Regards