niedziela, 27 marca 2022

Kernel v96.13 [Linux-5.16.13], 97.0 [Linux-5.17.0], Mesa 22.0.0, Gcc 11.2.1, Nvidia 510.60.02

Udostępniliśmy nowe kernele z linii v96 oraz v97 - [v96.xx] ostatni build z tej serii - bazujące na źródłach Linux-5.16 i Linux-5.17 - obecna wersja v96.13 [Linux-5.16.13] oraz v97.0 [Linux-5.17.0] + dodatkowe patche, w tym:

 1. Multigenerational LRU v8 - znacząca redukcja obciążenia procesora przy zarządzaniu pamięcią w sytuacji jej zapełnienia. Framework ten pozwala na znacząco lepsze wykorzystanie jej zasobów.
 2. ZSTD - zestaw patchy zapewniający lepszą kompresje kernela przy udziale tej technologi.
 3. Bluetooth ASUS ROG 2021 np. Zephyrus [chipy Mediatek] -  mój patch zapewniający działanie Bluetooth na najnowszych maszynach Asusa z rodziny ROG na 2021 rok. Przesłałem patch do akceptacji, ale prawdopodobnie dopiero pojawi się w nowych kernelach standardowo za 6 miesięcy - najwcześniej źródła Linux5.16.x. W tym czasie nasze kernele zapewniać będą juz pełne wsparcie.
 4. Zapisywanie MSR - patch ten umożliwia modyfikowanie tzw. Model-Specific Register, a on z koli pozwala np na aktywowanie CPU Turbo, tam gdzie producenci to wyłączyli permanentnie - np. spora część laptopów Lenovo z procesorami Intel.
 5. CPU Intel - Turbo - obecnie w kernelu wprowadzono ograniczenia polegające na tym, że jeśli producent laptopa wyłączy Turbo globalnie, standardowy kernel nie pozwoli go włączyć użytkownikowi. Napisałem patch, który pozwala cieszyć sie pełną mocą procesora na procesorach Intela, niezależnie od sztucznych ograniczeń.
 6. Optymalizacja kompresji - ponad ZSTD, dodałem patche poprawiające wykorzystanie kompresji LZ4, GZIP, XZ.
 7. Lepsze optymalizacje - zarówno w konfiguracji, jak i procesie kompilacji kernela.
 8. Budowa kerneli pod Gcc 12.0.1 - zapewnia to przy wykorzystaniu odpowiednich flag bardzo wydajny, responsywny, ale i juz bardzo stabilny kod.
 9. Gcc 11.2.1 - kernel zoptymalizowany i kompilowany przy udziale najnowszej wersji kompilatora Gcc.
 10. Szereg innych dodatkowych patchy dotyczących: błędów ACPI, pracy USB, błędów psmouse, EFI, etc.

Dodatkowo od wersji v97.0 wprowadziliśmy tzw. Dynamiczne Wywłaszczenie - Dynamic Preemption. To pozwala na budowę jednej wersji kernela z 3 trybami pracy:

 1. Preempt Full - zapewnia najwyższą responsywność systemu.
 2. Preempt Voluntary - w NeteXt73 nazwany Optimal - tryb balansujący pomiędzy najwyższą responsywnością, a najwyższą wydajnością - dla nas tryb domyślny i polecany.
 3. Preempt None - w NeteXt73 nazwany Server - tryb zapewniający najwyższą wydajność, jednakże kosztem responsywności systemu.Obecnie wersje kerneli Premium do 1 maja 2022 udostępniamy nieodpłatnie.


Konieczne jest podanie kodu dostępu: netext73@forfree@netext73


Na teraz rozwijane są następujące kernele Premium [poprzednie można pobrać w starszej wersji]:

Intel:
 1. Tigerlake - linia kerneli dla procesorów z tej linii kodowej.
 2. Kabylake-8th - dla SkylakeKaby Lake oraz Kaby Lake 8th.
 3. Broadwell - dla linii Broadwell.
 4. Sandy Bridge - dla procesorów od linii Sandy Bridge, przez Ivy Bridge do Haswell włącznie.
AMD:
 1. Ryzen 3 - dla linii opartej o architekturę ZEN 3.
 2. Ryzen 2 - dla linii opartej o architekturę ZEN 2.
 3. Ryzen - dla linii opartej o architekturę ZEN.
 4. Brazos - dla linii opartej o architektury od linii Brazos, przez Bulldozer, aż po Piledriver.

We have released new kernels from v96 and v97 lines - the last build in this series [v96.xx] - based on Linux-5.16 and Linux-5.17 sources - current version v96.13 [Linux-5.16.13] and v97.0 [Linux-5.17.0] + additional patches, including:

 1. Multigenerational LRU v8 - Significant reduction of the CPU load in memory management when it is full. This framework allows for a significantly better use of its resources.
 2. ZSTD - a set of patches that provides better kernel compression with the participation of this technology.
 3. Bluetooth ASUS ROG 2021 eg Zephyrus [Mediatek chips] - my patch ensuring Bluetooth operation on the latest Asus machines from the ROG family for 2021. I have submitted the patch for approval, but it will probably be in new kernels in 6 months by default - Linux5.16.x sources at the earliest. During this time, our kernels will already provide full support.
 4. Saving MSR - this patch allows you to modify the so-called Model-Specific Register, and it allows, for example, to activate the CPU Turbo, where manufacturers have turned it off permanently - e.g. a large part of Lenovo laptops with Intel processors.
 5. Intel CPU - Turbo - currently there are restrictions in the kernel such that if a laptop manufacturer turns Turbo off globally, the standard kernel will not allow the user to turn it on. I wrote a patch that allows you to enjoy full processor power on Intel processors, regardless of artificial limitations.
 6. Compression optimization - over ZSTD, added patches to improve the use of LZ4, GZIP, XZ compression.
 7. Better optimizations - both in the configuration and in the kernel compilation process.
 8. Building kernels with Gcc 12.0.1 - with the use of appropriate flags it ensures very efficient, responsive, but also very stable code.
 9. Gcc 11.2.1 - kernel optimized and compiled with the latest version of the Gcc compiler.
 10. A number of other additional patches regarding: ACPI bugs, USB operation, psmouse bugs, EFI, etc.

Additionally, from version v97.0 we introduced the so-called Dynamic Preemption. This allows you to build one kernel version with 3 modes of operation:

 1. Preempt Full - provides the highest responsiveness of the system.
 2. Preempt Voluntary - in NeteXt73 called Optimal - a mode balancing between the highest responsiveness and the highest efficiency - for us the default and recommended mode.
 3. Preempt None - called Server in NeteXt73 - a mode that ensures the highest efficiency, but at the cost of system responsiveness.


Currently, we provide Premium kernels until May 1, 2022 

FOR FREE.


It is necessary to enter the access code: netext73@forfree@netext73


Intel:
 1. Tigerlake - a line of kernels for the processors in this code line.
 2. Kabylake-8th - for SkylakeKaby Lake oraz Kaby Lake 8th.
 3. Broadwell - for the Broadwell line.
 4. Sandy Bridge - for processors from the Sandybridge line, through Ivy Bridge to Haswell inclusive.
AMD:
 1. Ryzen 3 - for the line based on the ZEN 3 architecture.
 2. Ryzen 2 - for the line based on the ZEN 2 architecture.
 3. Ryzen - for the line based on the ZEN architecture.
 4. Brazos - for a line based on architecture from the Brazos line, through Bulldozer, to Piledriver.


Ponadto zbudowaliśmy i udostępniliśmy najnowsze i zoptymalizowane wydania:

 1. Sterowników graficznych Mesa 22.0.0.
 2. Kompilatora Gcc 11.2.1.
 3. Szereg innych pakietów.
In addition, we have built and made available the latest and optimized releases:
 1. Mesa 22.0.0 graphics drivers.
 2. The Gcc compiler 11.2.1.
 3. A number of other packages.

Pozdrawiam/Regards

e X t 7 3