czwartek, 3 września 2015

Sterowniki Nvidia/Nvidia Drivers [POL/ENG]

Od pewnego czasu pracowałem nad nowymi mechanizmami budowy paczek ze sterownikami Nvidii i tu wspólnie z Marcinem [NetBit73] nad nowym sposobem ich instalacji. Od około tygodnia udostępniamy już nowe buildy sterowników. Obecnie instalowane są paczki - dla przykładu ostatnia wersja 355:
 • nvidia-355_355.11-ext73-build-v1_amd64.deb
 • nvidia-opencl-icd-355_355.11-ext73-build-v1_amd64.deb
 • nvidia-libopencl1-355_355.11-ext73-build-v1_amd64.deb
 • libcuda1-355_355.11-ext73-build-v1_amd64.deb
 • nvidia-settings_355.11_amd64.deb
Obecnie zatem zapewniamy pełne wsparcie dla wszystkich komponentów sterowników Nvidii. Zbudowałem je tak, aby były niezależenie od wersji systemu oraz nie konfliktowały sie np. z wine. Ponadto zapewniam tu wyższą wydajność - w stosunku do najnowszych sterowników udostępnianych przez Canonical. Wynika to z faktu nakładania przez Canonical pewnych patchy na udostępnianie buildy sterowników, co związane jest z koniecznością zachowania pewnych kompatybilności ze strasznymi kernelami, czy po prostu określonej filozofii Developerów w/w Firmy. Tu różnice mogą w skrajnych przypadkach sięgać nawet 10 % wydajności.

Obecnie wszystkie wersje są dostosowane do kerneli v41.x ... nie natomiast do nadchodzących v42.x [Linux-4.2.x].

Obecnie udostępniane są linie:
 • Nvidia-355.xx
 • Nvidia-352.xx
 • Nvidia-346.xx
 • Nvidia-340.xx

From some time I worked on the construction of new mechanisms of packages with drivers Nvidia and here together with Martin [NetBit73] on a new way to install them. From about a week from now, we provide a new build of these drivers. Currently, packages are installed - for example, the latest version of 355:
 • nvidia-355_355.11-ext73-build-v1_amd64.deb
 • nvidia-opencl-icd-355_355.11-ext73-build-v1_amd64.deb
 • nvidia-libopencl1-355_355.11-ext73-build-v1_amd64.deb
 • libcuda1-355_355.11-ext73-build-v1_amd64.deb
 • nvidia-settings_355.11_amd64.deb
Today, we provide full support for all components of Nvidia drivers. I built its so that they are made regardless of the version of the system and do not conflict - for example with wine. In addition, I assure that they give you better performance - in relation to the latest drivers provided by Canonical. This is because that Canonical applies some patches on they builds of these drivers, which is connected with the need to preserve certain compatibility with terrible kernels or just, a specific philosophy by Developers of this Company. Here differences in extreme cases can be up to 10% efficiency.

Currently, all versions are tailored to the kernels v41.x ... but not for the upcoming v42.x [Linux 4.2.x].

Currently available are lines:
 • Nvidia-355.xx
 • Nvidia-352.xx
 • Nvidia-346.xx
 • Nvidia-340.xx

Pozdrawiam/Regards