środa, 18 listopada 2015

Kernel v43.0 Premium [Linux-4.3.0][Pol/Eng]

Udostępniam kernele w wersji v43.0 Premium oparte na źródłach Linux-4.3.0. Poza zmianami w źródłach kernela - o czym można się dowiedzieć studiując ten link - git.kernel.orgdodatkową zmianą w stosunku do zmian poczynionych w kernelach z linii v42.x jest "wyciszenie" błędu [drm:gen8_irq_handler [i915]] *ERROR* The master control interrupt lied (SDE)! oraz użycie nowszej wersji gcc version 5.2.1 20151103 (eXt73-build_v9.1).

UWAGA !!! Nadal nie należny instalować moich wersji sterowników zamkniętych AMD = Catalystów.  Do tygodnia powinienem dać wsparcie zarówno dla kerneli v42.x, jak i v43.x.


Jak już pisałem spore zmiany dotyczą kerneli Premium, obecnie wprowadziłem na poziomie kompilacji optymalizacje idealnie dopasowane do architektur dla jakich buduje, a zatem:

Dla procesorów Intel:
 1. Kernel Sandybride - przeznaczony dla chipów Intela icore - w tym pierwsze wersje architektury Intel Core oraz właśnie Sandy Bridge, np. i3 2100.
 2. Kernel Ivybride - przeznaczony dla chipów Intela icore Ivy Bridge, np. i3 3210.
 3. Kernel Haswell - przeznaczony dla chipów Intela icore Haswell, np. i3 4010U.
 4. Kernel Broadwell - przeznaczony dla chipów Intela icore Broadwell, np. i5 5200U.
 5. ... z chwilą przejścia na Gcc 6.x.x dodatkowo wersja Kernel Skylake.
Dla procesorów AMD:
 1. Kernel Brazos - przeznaczony dla chipów AMD - w tym maszynach opartych o procesory AMD od A10.5 [Phenom II, Athlon II], przez właśnie platformę Brazos.
 2. Kernel Bulldozer - przeznaczony dla chipów AMD opartych o architekturę Bulldozer, np. FX-8150. Ten kernel można także stosować do chipów opartych na rdzeniu Piledriver.
 3. Kernel Piledriver - przeznaczony dla chipów AMD opartych o architekturę Piledriver, np. FX-8350 oraz Steamroller, np. A10-7850K.
 4. ... w najbliższej przyszłości także Kernel Excavator - przeznaczony dla chipów AMD opartych o architekturę Excavator - stosowane w najnowszych AMD APU Carrizo. Moim zdaniem to będą najlepsze chipy do maszyn mobilnych - laptop/ultrabook.

I released a new version of my kernels v43.0 Premium based on sources Linux-4.3.0. In addition to changes in the kernel source - what you can learn by studying this link - git.kernel.organ additional change in relation to the changes made in the kernel with the line v42.x is the "muting" an error [drm: gen8_irq_handler [915]] * ERROR * The master control interrupt lied (SDE)! and using a newer version of gcc version 5.2.1 20151103 (eXt73-build_v9.1).

WARNING !!! Still do not install, an my builds of proprietary driver by AMD = Catalyst. Within a week I should give support for both kernels v42.x and v43.x.


As I said big changes concern on the premium kernels, because here I introduced at the level of the compilation, optimizations suited to architectures for which it builds ideally, and therefore:

For Intel:

 1. Kernel Sandybride - designed for Intel chips Icore - including the first versions of the Intel Core Sandy Bridge and just, for example. I3 2100.
 2. Kernel Ivybride - designed for Intel chips Icore Ivy Bridge, for example. I3 3210.
 3. Kernel Haswell - designed for Icore Intel Haswell chips, for example. I3 4010U.
 4. Kernel Broadwell - designed for Intel chips Icore Broadwell, for example. I5 5200U.
 5. ... at the moment of transition to GCC 6.xx also will be version of Kernel Skylake.

For AMD:

 1. Kernel Brazos - designed for AMD chips - including machines based on AMD from A10.5 [Phenom II, Athlon II], by just Brazos platform.
 2. Kernel Bulldozer - designed for AMD chips based on the Bulldozer architecture, for example. FX-8150. This kernel may be used to chips based on the core Piledriver.
 3. Kernel Piledriver - designed for AMD chips based on the Piledriver architecture, for example. FX-8350 and the Steamroller, for example. A10-7850K.
 4. ... And in the near future also Kernel Excavator - designed for AMD chips based on the architecture Excavator - used in AMD's latest APU Carrizo. I think it would be best chips for mobile machines - laptop / ultrabook.


Pozdrawiam/Regards