poniedziałek, 7 listopada 2016

Kernel v48.6 Premium & Standard Kernel [Pol/Eng]

Udostępniłem kernele w wersji v48.6 Premium i Standard oparte na źródłach Linux-4.8.6. Poza zmianami w źródłach kernela - o czym można się dowiedzieć studiując linki - git.kernel.org - dodatkowe zmiany dotyczą wprowadzenia w miejsce kerneli Standard: K8 oraz atom, kerneli AMD Standard oraz Intel. Nowa lina kerneli Standard posiada dostosowaną do w/w architektur konfigurację kerneli, co przekłada się na wzrost wydajności systemu dla każdej z dedykowanych platform w porównaniu do poprzedniej bardziej ogólnej linii K8:

Nowa Linia Standard:

  1. Intel Standard - linia kerneli dla platformy Intel - od architektury Core 2 Duo w górę.
  2. AMD Standard - linia kerneli dla platformy AMD - od architektury K8 w górę. W przypadku kerneli Premiumoptymalizacja na poziomie kompilatora została poprawiona, przez co kernele te zapewniają systemowi jeszcze wyższą responsywność i wydajność.We wszystkich przypadkach używałem Gcc w wersji 6.2.1 20161027 (eXt73-build_v7.7).

I released a new version of my v48.6 Premium and Standard kernels based on sources Linux-4.8.6In addition to changes in the kernel source - what you can learn by studying this links - git.kernel.org. Additional changes - I introduce in place of kernels Standard: K8 and atom, Standard kernels AMD and Intel. The new line of kernels Standard is tailored to indicated architectures, which translates into an increase in system performance for each of the dedicated platform in comparison to the previous [more general] lines K8:

  1. Intel Standard - kernels line for the Intel platform - from the architecture of Core 2 Duo up.
  2. AMD Standard - kernels line for AMD platform - from architecture K8 up.
In the case of kernels Premium, optimization of the compiler has been improved, whereby these kernels are providing even greater system responsiveness and performance. In all cases, we use gcc version 6.2.1 20161027 (eXt73-build_v7.7).

Pozdrawiam/Regards