piątek, 21 lipca 2017

Kernel v52.2 Premium [Linux-4.12.2] + I/O schedulers

Udostępniłem kernele w wersji v52.2 Premium oparte na źródłach Linux-4.12.2. O zmianach w źródłach kernela można się dowiedzieć studiując linki - git.kernel.org. Do budowy kerneli użyłem Gcc w wersji 7.1.1 (eXt73-build_v4.3).

I released a new version of my v52.2 Premium kernels based on sources Linux-4.12.2. You can find out about changes in kernel sources by studying the links - git.kernel.orgFor build the kernels, I have used Gcc version 7.1.1 (eXt73-build_v4.3).


Obecnie pracuje już nad wersją v52.3 [Linux-4.12.3]/I am currently working on v52.3 [Linux-4.12.3]:W nowych kernelach pojawiły się nowe schedulery [planiści] I/O. Na poziomie standardowego rozwiązania obok CFQ, deadline, noop mamy także w końcu BFQ. Natomiast na poziomie nowego mechanizmu blk-mq mamy obok juz stosowanego none, pojawiły się mq-deadline, kyber oraz mq-BFQ. Poniżej pokazuje jak aktywować nowy mechanizm blk-mq - realizujemy to na poziomie naszego edytora Grub [oznaczone na czerwono], a następnie restart:

New schedulers [planners] I/O have appeared in the new kernels. At the level of the standard solution next to CFQ, deadline, noop we also have finally BFQ. At the level of the new blk-mq mechanism, we have next to none, mq-deadline, kyber and mq-BFQ. The following shows how to activate the new blk-mq mechanism - we execute it at the editor level of Grub [marked in red] and then you have to restart system:Kolejno już z poziomu APM w czasie rzeczywistym przełączamy wybranego planistę - Ja polecam jednego z dwóch - moim zdaniem najlepszynone [zapewnia najwyższa wydajność i responsywność] oraz kyber - najwyższa wydajność w grach:

From the level of APM in real-time we switch the selected planner - I recommend one of the two - in my opinion the best - none [for performance and responsiveness] and kyber - the highest performance in games:Pozdrawiam/Regards